donderdag 10 januari 2013

RVOI-geschillen naar de Raad van Arbitrage voor de Bouw


Indien partijen een overeenkomst sluiten op basis van de RVOI (Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau), zullen eventuele daaruit voortvloeiende geschillen als regel worden opgelost door arbitrage. Een deskundige, vlotte en betaalbare manier om een geschil te beslechten. 

Het aantal contracten waarin de RVOI van toepassing wordt verklaard neemt echter gestaag af sinds de invoering van de DNR (De Nieuwe Regeling). Daarmee neemt ook het aantal geschillen af dat conform de arbitrageclausule uit de RVOI wordt beslecht. Het geringe aantal geschillen dat jaarlijks nog op basis van de RVOI aanhangig wordt gemaakt rechtvaardigt niet langer het zelfstandig voortbestaan van de Commissie van Geschillen van KIVI NIRIA als geschilbeslechtende instantie daarvoor. 

Met ingang van 2 januari 2013 gaat de Raad van Arbitrage voor de Bouw RVOI-geschillen afwikkelen. Daartoe treedt een nieuw reglement van de Commissie van Geschillen in werking. Dit reglement verwijst naar het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw voor de wijze van geschilbeslechtiging. Geschillen op grond van de RVOI dienen daarom vanaf die datum bij de Raad van Arbitrage aanhangig te worden gemaakt. 

Met het oog op de beslechting van deze geschillen zijn door de Raad van Arbitrage vier extra arbiters benoemd met specifieke technische deskundigheid op de vakgebieden die vaak aan de orde zijn in geschillen die op grond van de RVOI aan de orde worden gesteld.

De Commissie van Geschillen blijft in functie voor de afwikkeling van geschillen die vóór 2 januari 2013 aanhangig zijn gemaakt. Deze lopende geschillen worden onverkort conform het oude reglement afgewikkeld. 

Bron: www.raadvanarbitrage.nl