donderdag 17 oktober 2013

Uitbouw aan huis wordt makkelijker

Wie een uitbouw aan zijn of haar huis wil maken of een bijgebouw wil plaatsen, krijgt te maken met minder regels. Daardoor wordt het bijvoorbeeld makkelijker om een mantelzorgwoning te creëren bij een bestaand huis. Ook wordt het eenvoudiger om bij leegstaande gebouwen van het bestemmingsplan af te wijken, waardoor lege kantoren bijvoorbeeld kunnen worden veranderd in tijdelijke studentenhuizen of seniorenflats. Het kabinet heeft met het aanpassen van de regels ingestemd. 

woensdag 16 oktober 2013

Contractueel rentebeding onder vuur

In veel aannemingsovereenkomsten en algemene voorwaarden staan bepalingen over de verschuldigdheid van rente bij te late betaling. Bijvoorbeeld dat na het verstrijken van de betalingstermijn een contractuele rente van 8 procent per jaar verschuldigd is. Zo’n contractueel rentebeding kan bij een consumentenovereenkomst in strijd zijn met de Europese regelgeving.

Op 13 september 2013 oordeelde de Hoge Raad, dat de lagere rechter ambtshalve verplicht is een contractueel rentebeding te toetsen aan de Europese regelgeving. Dus ook wanneer partijen daar zelf niet om gevraagd hebben. Als de rechter vervolgens oordeelt, dat het rentebeding in strijd is met deze regeling, dan moet hij het beding vernietigen. 

Dit betekent voor de bouwpraktijk dat niet zeker is dat een met een consument in algemene voorwaarden overeengekomen rentebeding standhoudt. Dit kan ook gelden voor de contractuele rentebedingen in de UAV 2012 en AVA 2013. 

De Hoge Raad geeft geen uitsluitsel of het rentebeding in de deze specifieke casus onredelijk bezwarend is. Maar de Hoge Raad geeft wel handvatten voor de beoordeling: 1. De aannemingsovereenkomst in kwestie valt onder het bereik van de Europese regelgeving. 2. Er is niet afzonderlijk onderhandeld over het rentebeding én 3. de bedongen rente van 2 procent per maand ligt ruim boven de wettelijke rente. 

Voor de gebruiker van contractuele rentebedingen luidt dus het advies om met consumenten al tijdens de contractonderhandelingen het rentebeding expliciet te bespreken en de hoogte (percentage) van de contractuele rente redelijkerwijs te laten aan te sluiten bij het wettelijke rentepercentage. 

Let wel: dit geldt alleen voor overeenkomsten met consumenten. Handelstransacties vallen hierbuiten. 

Het volledige arrest van de Hoge Raad: LJN:ECLI:NL:HR:2013:691

Hof van Justitie van de Europese Unie van 30 mei 2013 (kenmerk C-488/11

woensdag 9 oktober 2013

Sectorupdate: MKB-visie en sectorprognoses 2014

In de MKB-visie belicht de Rabobank de kansen voor ondernemers in het MKB. Kansen die zich voordoen door vernieuwing. En vooral door dingen anders te doen en andere dingen te doen. Wat is de meerwaarde van vernieuwing door samenwerking voor u als ondernemer in het MKB? Wellicht zijn de mogelijkheden tot samenwerking eenvoudiger en dichterbij dan u denkt? U leest het in de MKB-visie: 'Meer kansen door samen te vernieuwen'.
http://www.rabobank.nl/images/rabo_cijfers_en_trends_mkb_visie_okt_2013_29440153.pdf

dinsdag 8 oktober 2013

maandag 7 oktober 2013

VNO-NCW: Investeren, minder regels en gemaximeerde belastingen in top 3

Blijf investeren in bestaande bouw, nieuwbouw en infrastructuur. Beperk de stijging van de lokale belastingen tot maximaal het niveau van de inflatie. Zorg voor minder regels door onnodige vergunningen te schrappen. Dat is de top drie van onderwerpen die de basis moeten vormen van de economische paragraaf van verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart. Werkgeversverenigingen MKB-Nederland/Midden en VNO-NCW Midden hebben hun verlanglijst gepresenteerd in het tienpuntenprogramma ‘Een sterk bedrijfsleven voor een sterke gemeente’. De komende maanden zullen zij met lokale ondernemersverenigingen deze standpunten inbrengen bij de lokale politiek.

Een sterk ondernemersklimaat zorgt voor een bloeiende gemeente, met voldoende werkgelegenheid. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor een levendige gemeente en centrum en sponsoren lokale initiatieven. Ondernemers hebben daar een lokaal bestuur voor nodig met een sterke economische agenda, die groei stimuleert en onnodige belemmeringen wegneemt of voorkomt.

De top drie van de tien belangrijkste verkiezingsthema’s voor het midden- en kleinbedrijf ziet er als volgt uit.

Blijf investeren in de bouw en woningmarkt
Voor de toekomstige leefbaarheid en (economische) ontwikkeling van een gemeente is het van cruciaal belang dat geïnvesteerd blijft worden in bestaande bouw, nieuwbouw en infrastructuur. De gemeente heeft een belangrijke taak bij het vlottrekken van projecten die nu stilliggen, in samenspraak met het lokale bedrijfsleven, omringende gemeenten en de provincie. Dit blijft noodzaak, ook in tijden van bezuiniging. Gemeenten moeten daarom niet schrappen in bestaande investeringsplannen, maar slim gebruik maken van publiek-private samenwerking.

Zet een rem op lokale lasten voor het bedrijfsleven: maximaal de inflatie
Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de economie, maar wordt gehinderd in zijn groei door de crisis en almaar stijgende lokale belastingen. Het bedrijfsleven is geen melkkoe. Lokale lasten moeten daarom in toom worden gehouden tot maximaal het niveau van de inflatie. In het bijzonder vragen ondernemers aandacht voor de OZB niet-woningen (beperkte stijging), bouwleges (efficiënter werken leidt tot lagere lasten) en de toeristenbelasting (al jaren disproportioneel aan het stijgen; afschaffen).

Zorg voor minder regels door onnodige vergunningen te schrappen, gebruik het Bewijs van Goede Dienst
Zet de ondernemer centraal in de dienstverlening! Concreet betekent dit het opruimen van overbodige formulieren, vergunningen en regels, het verbeteren van de service en inspecties te concentreren op de werkelijke risico’s en structurele overtreders. Het bewijs van Goede Dienst is een prima hulpmiddel om te meten hoe ver gemeenten op weg zijn als het gaat om snelheid van dienstverlening, professionaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid. Alle gemeenten zouden dit daarom moeten invoeren.

De top tien van onderwerpen wordt gecompleteerd met:
• Dring winkelleegstand terug en zorg voor een goede visie op detailhandel
• Schep ruimte voor bedrijven met voldoende vestigingslocaties en vitale bedrijventerreinen
• Reïntegratie zonder gedoe met goede zorg en begeleiding en geen verplichte social return
• Maak werk van zorg door gebruik te maken van de expertise van zorgaanbieders
• Besteed goed uit en aan, en betaal rekeningen op tijd
• Veilig ondernemen voor en met het bedrijfsleven. Geef KVO-B een prominente plek
• BIZ is beter: van, voor en door ondernemers. Voorkom wildgroei ondernemersfondsen
Alle punten zijn na te lezen op de site www.lokalegroeiagenda.nl.

MKB-Nederland/Midden en VNO-NCW Midden zullen de komende maanden gebruiken om op verschillende manieren hun stem te laten horen bij lokale politieke partijen. Uiteraard komen daarbij ook plaatselijke thema’s aan bod. Zodat ondernemers op 19 maart 2014 kunnen kiezen voor een partij die het ondernemersbelang hoog houdt.

Het volledige persbericht kunt u hier nalezen

zaterdag 5 oktober 2013

Aansprakelijkheidsregeling disproportioneel?

Een ondernemer die deelneemt aan zo’n procedure en vindt dat de aanbestedingsregels niet goed zijn toegepast of dat hij onheus is behandeld, kan daarover een klacht indienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Recent heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts haar eerste inhoudelijke advies gepubliceerd.

De klacht

De aanbestedende dienst heeft in een aanbestedingsprocedure de aansprakelijkheidsclausules van de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC) vervangen door haar eigen Algemene Inkoopvoorwaarden, die eveneens in een aansprakelijkheidsregeling voorzien. Die regeling is ten behoeve van de onderhavige aanbesteding aangepast, waardoor de aansprakelijkheid van de vervoerder werd uitgebreid.

De potentiële inschrijver (een vervoerder) dient een klacht in die er op neer komt dat de wijze waarop de aanbestedende dienst in haar (gewijzigde) Algemene Inkoopvoorwaarden de aansprakelijkheid van de vervoerder heeft geregeld, als disproportioneel moet worden beschouwd gelet op het bepaalde in voorschrift 3.9 D lid 2 van de Gids Proportionaliteit (gebruikelijke voorwaarden in de branche).

De aanbestedende dienst meent dat afwijking gerechtvaardigd is, nu een deel van de dagelijks te vervoeren goederen, goederen betreft die kostbaar en waardevol zijn en die voor de continuïteit van het primaire proces binnen de aanbestedende dienst zeer belangrijk zijn. Bij schade aan, verlies van of vertraagde levering van met name deze laatste categorie goederen, komen de belangen van de aanbestedende dienst in het geding. De aanbestedende dienst acht die aansprakelijkheid daarenboven ook goed verzekerbaar.

Oordeel Commissie

De Commissie is van oordeel dat in de inkoopvoorwaarden de aansprakelijkheid (voor directe schade) van de vervoerder in omvang weliswaar is gelimiteerd, maar dat die limitering gelet op het bepaalde in voorschrift 3.9 D lid 2 van de Gids Proportionaliteit niet proportioneel is.

In de eerste plaats is die regeling niet proportioneel, omdat zij sterk afwijkt van de in de branche gebruikelijke regeling zoals die is opgenomen in de AVC.

In de tweede plaats is zij niet proportioneel, omdat het maximale directe schaderisico dat de aanbestedende dienst naar eigen zeggen per gebeurtenis zal lopen – namelijk: € 100.000,- – aanzienlijk geringer is dan het bedrag waartoe zij in het (gewijzigde) aansprakelijkheidsartikel van haar Algemene Inkoopvoorwaarden de omvang van de aansprakelijkheid van de vervoerder heeft gelimiteerd. (nl € 1.500.000,-)

Advies Commissie
De Commissie geeft de aanbestedende dienst in overweging om de aansprakelijkheid van de vervoerder in de Overeenkomst integraal te regelen conform de algemene vervoersvoorwaarden en 
om, voor zover de aanbestedende dienst van mening is dat zij goede gronden heeft om voor wat betreft de omvang van de eventuele schadevergoedingsplicht van de vervoerder af te wijken van de regeling in de algemene vervoersvoorwaarden, te opteren voor een regeling die niet alleen is afgestemd op de omvang van de directe schade die de aanbestedende dienst daadwerkelijk zal lijden wanneer de vervoerder een verplichting uit de vervoersovereenkomst niet nakomt, maar die ook aansluit op de in de branche gebruikelijke verzekeringsmogelijkheden.


vrijdag 4 oktober 2013

Gastblog: hoe u vermogensinkomensbijtelling zorgkosten kunt beperken

Schrader Advocaten nodigt elke maand een gast(e) uit om een onderwerp te delen. Deze bijdrage wordt dan op ons blog geplaatst en krijgt een plek in onze nieuwsbrief. We vinden het namelijk leuk om een podium te bieden voor mensen die iets te vertellen hebben. Buiten ons eigen vakgebied om. De onderwerpen die aan de orde komen hebben dus ook niet altijd (direct) betrekking op onze rechtsgebieden (bouw- en arbeidsrecht). 

Vermogensinkomensbijtelling zorgkosten beperken

door mr. Berto Kremer, notaris

Vanaf dit jaar telt niet alleen uw inkomen mee bij de bepaling hoeveel geld u zelf moet bijdragen voor uw AWBZ-zorg, zoals opname in een zorginstelling, ook uw vermogen wordt daarbij betrokken. Gaan we terug naar de tijd waarin het gevreesde “eigen huis opeten” gold? De eigen woning valt in box 1, de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait hebben wel invloed op de hoogte van uw inkomen. Dus indirect is uw eigen woning wel van invloed op de eigen bijdrage. Voor de vaststelling van de eigen bijdrage wordt er 12% van uw spaargeld en rente-inkomsten bij uw inkomen opgeteld. Met een laag inkomen en veel spaargeld pakt uw eigen bijdrage hoger uit en heeft u voor betaling daarvan een deel van uw spaargeld nodig. Wat kunt u doen om de pijn te verzachten?

Het is zinvol om na te gaan of in uw testament is geregeld dat uw kinderen na overlijden van een van de ouders hun erfdeel kunnen opeisen in het geval de langstlevende ouder wordt opgenomen in een zorginstelling. Als de kinderen in die situatie inderdaad hun erfdeel opeisen, wordt het vermogen van de langstlevende ouder kleiner en is er minder bijdrage verschuldigd.


Met een testament kunt u vermogen doorgeven aan uw kinderen. Ook dat is een manier om minder vermogen over te houden en bij opname in een zorginstelling minder eigen geld bij te dragen. Het vermogen blijft daarmee wel in de familie.

Tot slot, u kunt ook schenkingen aan uw kinderen doen. Daarmee wordt uw vermogen ook kleiner. Bovendien kunt u er met een goed schenkingsplan voor zorgen dat uw kinderen dan ook geen schenkbelasting over deze bedragen hoeven te betalen.


De komende vijftien maanden, van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een speciale schenkingsvrijstelling van € 100.000. Voorwaarde is wel dat het geschonken bedrag wordt gebruikt voor de eigen woning of aflossing van eigen woningschuld. 


Het geschonken bedrag is vrijgesteld van schenkbelasting als het bedrag wordt gebruikt voor:

1. verwerving, verbetering of onderhoud van een eigen woning en/of 
2. afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming en /of 
3. aflossing van een eigenwoningschuld of een restschuld. 

De vrijstelling voor deze verhoogde schenking geldt voor iedereen en is niet beperkt tot de relatie ouder-kind. Evenmin geldt een leeftijdsbeperking. Als een kind al van zijn of haar ouder de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 heeft ontvangen, dan komt dit bedrag in mindering op de nieuwe vrijstelling. 


Mr. Berto Kremer is notaris in Oldebroek en Wezep. Wilt u meer weten over de vermogensinkomensbijtelling en uw mogelijkheden om de pijn te verzachten of het doen van schenkingen, Notariaat Kremer kan u daarin goed en duidelijk advies geven. Kantoor Oldebroek: Beeklaan 10, 8096 AM Oldebroek, tel: (0525) 63 13 35
Kantoor Wezep: Stationsweg 87A, 8091 AC Wezep, tel: (038) 376 00 80 Email: info@notariaatkremer.nl      Website: www.notariaatkremer.nl