donderdag 7 november 2013

Recht op vrije advocatenkeuze

Rechtsbijstandverzekeraars verplichten hun verzekeraars om zich te laten bijstaan door advocaten uit hun eigen netwerk. Met deze advocaten hebben de verzekeraars meestal gunstige prijsafspraken gemaakt. Het Europees Hof van Justitie heeft een streep door deze praktijk gehaald en gesteld, dat een vrije advocatenkeuze een grondrecht is en dat verzekeraars dus geen advocaat mogen voorschrijven. De cliënt moet zelf een advocaat kunnen kiezen. 

De Hoge Raad heeft ongeveer een jaar geleden prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie gesteld over de verenigbaarheid met een Europese richtlijn van een polisbeding in een rechtsbijstandsverzekering waarin is bepaald dat de rechtsbijstand aan verzekerde (in beginsel) zal worden verleend door de eigen medewerkers van de rechtsbijstandverzekeraar en dat er in zoverre geen onbeperkt recht op vrije advocaatkeuze bestaat. De aanleiding hiervoor was de volgende procedure:

Eiser tot cassatie heeft bij Reaal Schadeverzekeringen een rechtsbijstandsverzekering afgesloten, die wordt uitgevoerd door DAS Rechtsbijstand (verweerster in cassatie). Het is een verzekering in natura: dekking wordt verleend door middel van het aanbieden van rechtsbijstand. De polisvoorwaarden bepalen dat die bijstand wordt verleend door de eigen medewerkers van DAS, waaronder mede de advocaten in dienstbetrekking worden begrepen. Als de zaak ingevolge de voorwaarden of naar de mening van DAS door een externe advocaat moet worden behandeld, heeft de verzekerde het recht deze naar eigen keuze aan te wijzen.

Vrije advocaatkeuze?
Deze verzekerde wenst zijn voormalige werkgever aan te spreken voor schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. Voor deze kantonprocedure is bijstand van een advocaat geen wettelijk vereiste, maar de verzekerde wil deze procedure laten voeren door een door hem zelf aangewezen advocaat. Met een beroep op art. 4 van de EG Richtlijn 87/344,art. 4:67 Wft en het Eschig-arrest (HvJ 10 september 2009, C-199/081, LJNBJ8048) stelt hij recht te hebben op vrije advocaatkeuze. DAS Rechtsbijstand heeft niet ingestemd met zijn verzoek en beroept zich op de polisvoorwaarden die bepalen dat zaken in beginsel door eigen medewerkers worden behandeld. Als DAS besluit dat externe rechtsbijstand gerechtvaardigd is, dan heeft de verzekerde het recht om zelf een advocaat te kiezen.

Oordeel Hof
Het hof heeft de zienswijze van DAS gevolgd en de vorderingen van de verzekerde afgewezen. Het hof overwoog dat het recht op vrije advocaatkeuze niet reeds ontstaat door het besluit om ten behoeve van verzekerde een procedure te gaan voeren, maar dat tevens nodig is het besluit van de verzekeraar dat de zaak niet door een eigen medewerker, maar door een externe rechtshulpverlener zal worden verricht. Pas dan doet zich de mogelijkheid voor van een belangenconflict tussen verzekerde en verzekeraar waartegen art. 4 van de EG-richtlijn en art. 4:67 Wft beogen te beschermen. De genoemde bepalingen bevatten geen verbod om in de polisvoorwaarden te bepalen dat de rechtsbijstand in beginsel door een van de eigen medewerkers wordt verleend.
Ook het Eschig-arrest brengt daarin geen verandering. In dat arrest was de vraag aan de orde of de verzekeraar zich het recht mag voorbehouden een advocaat aan te wijzen voor alle betrokken verzekerden wanneer een groot aantal verzekeringnemers schade lijdt door eenzelfde feit. Deze polisclausule achtte het Hof van Justitie EU niet verenigbaar met het in art. 4 Richtlijn neergelegde recht op vrije advocaatkeuze. In het Eschig-arrest stond echter vast dat de procedure door een extern advocaat gevoerd moest worden, hetgeen in het onderhavige geval niet zo is.

Prejudiciële vragen:

De Hoge Raad ziet aanleiding om de volgende prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie:

1. Laat art. 4 lid 1 van Richtlijn 87/344/EEG toe dat een rechtsbijstandverzekeraar die in zijn polissen regelt dat rechtsbijstand in gerechtelijke of administratieve procedures in beginsel zal worden verleend door werknemers van de verzekeraar, tevens nog bedingt dat de kosten van rechtsbijstand van een door de verzekerde vrij gekozen advocaat of rechtsbijstandverlener slechts onder de dekking vallen indien de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed?

2. Maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag verschil of voor de desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedure rechtsbijstand wel of niet verplicht is?

HR 28 september 2012, LJN BW7507 (X/DAS Rechtsbijstand)Bron cassatieblog.nl

maandag 4 november 2013

Prejudiciële vraag in zaak vergoeding incassokosten

De rechtbank heeft in een vonnis van 23 oktober 2013 geoordeeld dat er aanleiding is om de Hoge Raad een prejudiciële vraag te stellen. Het gaat in deze zaak om een vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van een consument.
De schuldeiser heeft alleen de wettelijke voorgeschreven aanmaning (art. 6:96 lid 6 BW) verzonden. Deze aanmaning wordt ook wel een 14-dagenbrief genoemd. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in een arrest van 17 september 2013 geoordeeld dat dit voldoende is voor toewijzing van een dergelijke vordering.

Rapport

Maar op 7 oktober 2013 hebben twee landelijke overlegorganen van rechters, het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) en het Landelijk Overleg van de Voorzitters van de Civiele sectoren van de Hoven (LOVC-hoven), ingestemd met een rapport getiteld BGK-Integraal. Dit rapport, opgemaakt door een werkgroep uit de rechterlijke macht, is een inventarisatie van de beoordeling van gevorderde buitengerechtelijke kosten.

In dat rapport wordt tot uitgangspunt genomen dat na het verzenden van de wettelijk voorgeschreven aanmaning nog minimaal één incassohandeling moet worden verricht om voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten in aanmerking te komen. De rechtbank is op grond hiervan van plan een prejudiciële vraag over de uitleg van art. 6:96 lid 6 BW te stellen.

Prejudiciële vraag

De vraag luidt: Dient art. 6:96 lid 6 BW te worden uitgelegd dat na het verzenden van de daarin genoemde veertiendagenbrief vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd, dus zonder dat de crediteur na het verzenden van die (14-dagen)brief nog een nadere incassohandeling verricht?

De schuldeiser wordt nu eerst, volgens de daarover in de wet opgenomen regels, in de gelegenheid gesteld om zich over dit voornemen uit te laten.

bron rechtspraak.nl

donderdag 17 oktober 2013

Uitbouw aan huis wordt makkelijker

Wie een uitbouw aan zijn of haar huis wil maken of een bijgebouw wil plaatsen, krijgt te maken met minder regels. Daardoor wordt het bijvoorbeeld makkelijker om een mantelzorgwoning te creëren bij een bestaand huis. Ook wordt het eenvoudiger om bij leegstaande gebouwen van het bestemmingsplan af te wijken, waardoor lege kantoren bijvoorbeeld kunnen worden veranderd in tijdelijke studentenhuizen of seniorenflats. Het kabinet heeft met het aanpassen van de regels ingestemd. 

woensdag 16 oktober 2013

Contractueel rentebeding onder vuur

In veel aannemingsovereenkomsten en algemene voorwaarden staan bepalingen over de verschuldigdheid van rente bij te late betaling. Bijvoorbeeld dat na het verstrijken van de betalingstermijn een contractuele rente van 8 procent per jaar verschuldigd is. Zo’n contractueel rentebeding kan bij een consumentenovereenkomst in strijd zijn met de Europese regelgeving.

Op 13 september 2013 oordeelde de Hoge Raad, dat de lagere rechter ambtshalve verplicht is een contractueel rentebeding te toetsen aan de Europese regelgeving. Dus ook wanneer partijen daar zelf niet om gevraagd hebben. Als de rechter vervolgens oordeelt, dat het rentebeding in strijd is met deze regeling, dan moet hij het beding vernietigen. 

Dit betekent voor de bouwpraktijk dat niet zeker is dat een met een consument in algemene voorwaarden overeengekomen rentebeding standhoudt. Dit kan ook gelden voor de contractuele rentebedingen in de UAV 2012 en AVA 2013. 

De Hoge Raad geeft geen uitsluitsel of het rentebeding in de deze specifieke casus onredelijk bezwarend is. Maar de Hoge Raad geeft wel handvatten voor de beoordeling: 1. De aannemingsovereenkomst in kwestie valt onder het bereik van de Europese regelgeving. 2. Er is niet afzonderlijk onderhandeld over het rentebeding én 3. de bedongen rente van 2 procent per maand ligt ruim boven de wettelijke rente. 

Voor de gebruiker van contractuele rentebedingen luidt dus het advies om met consumenten al tijdens de contractonderhandelingen het rentebeding expliciet te bespreken en de hoogte (percentage) van de contractuele rente redelijkerwijs te laten aan te sluiten bij het wettelijke rentepercentage. 

Let wel: dit geldt alleen voor overeenkomsten met consumenten. Handelstransacties vallen hierbuiten. 

Het volledige arrest van de Hoge Raad: LJN:ECLI:NL:HR:2013:691

Hof van Justitie van de Europese Unie van 30 mei 2013 (kenmerk C-488/11

woensdag 9 oktober 2013

Sectorupdate: MKB-visie en sectorprognoses 2014

In de MKB-visie belicht de Rabobank de kansen voor ondernemers in het MKB. Kansen die zich voordoen door vernieuwing. En vooral door dingen anders te doen en andere dingen te doen. Wat is de meerwaarde van vernieuwing door samenwerking voor u als ondernemer in het MKB? Wellicht zijn de mogelijkheden tot samenwerking eenvoudiger en dichterbij dan u denkt? U leest het in de MKB-visie: 'Meer kansen door samen te vernieuwen'.
http://www.rabobank.nl/images/rabo_cijfers_en_trends_mkb_visie_okt_2013_29440153.pdf

dinsdag 8 oktober 2013

maandag 7 oktober 2013

VNO-NCW: Investeren, minder regels en gemaximeerde belastingen in top 3

Blijf investeren in bestaande bouw, nieuwbouw en infrastructuur. Beperk de stijging van de lokale belastingen tot maximaal het niveau van de inflatie. Zorg voor minder regels door onnodige vergunningen te schrappen. Dat is de top drie van onderwerpen die de basis moeten vormen van de economische paragraaf van verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart. Werkgeversverenigingen MKB-Nederland/Midden en VNO-NCW Midden hebben hun verlanglijst gepresenteerd in het tienpuntenprogramma ‘Een sterk bedrijfsleven voor een sterke gemeente’. De komende maanden zullen zij met lokale ondernemersverenigingen deze standpunten inbrengen bij de lokale politiek.

Een sterk ondernemersklimaat zorgt voor een bloeiende gemeente, met voldoende werkgelegenheid. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor een levendige gemeente en centrum en sponsoren lokale initiatieven. Ondernemers hebben daar een lokaal bestuur voor nodig met een sterke economische agenda, die groei stimuleert en onnodige belemmeringen wegneemt of voorkomt.

De top drie van de tien belangrijkste verkiezingsthema’s voor het midden- en kleinbedrijf ziet er als volgt uit.

Blijf investeren in de bouw en woningmarkt
Voor de toekomstige leefbaarheid en (economische) ontwikkeling van een gemeente is het van cruciaal belang dat geïnvesteerd blijft worden in bestaande bouw, nieuwbouw en infrastructuur. De gemeente heeft een belangrijke taak bij het vlottrekken van projecten die nu stilliggen, in samenspraak met het lokale bedrijfsleven, omringende gemeenten en de provincie. Dit blijft noodzaak, ook in tijden van bezuiniging. Gemeenten moeten daarom niet schrappen in bestaande investeringsplannen, maar slim gebruik maken van publiek-private samenwerking.

Zet een rem op lokale lasten voor het bedrijfsleven: maximaal de inflatie
Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de economie, maar wordt gehinderd in zijn groei door de crisis en almaar stijgende lokale belastingen. Het bedrijfsleven is geen melkkoe. Lokale lasten moeten daarom in toom worden gehouden tot maximaal het niveau van de inflatie. In het bijzonder vragen ondernemers aandacht voor de OZB niet-woningen (beperkte stijging), bouwleges (efficiënter werken leidt tot lagere lasten) en de toeristenbelasting (al jaren disproportioneel aan het stijgen; afschaffen).

Zorg voor minder regels door onnodige vergunningen te schrappen, gebruik het Bewijs van Goede Dienst
Zet de ondernemer centraal in de dienstverlening! Concreet betekent dit het opruimen van overbodige formulieren, vergunningen en regels, het verbeteren van de service en inspecties te concentreren op de werkelijke risico’s en structurele overtreders. Het bewijs van Goede Dienst is een prima hulpmiddel om te meten hoe ver gemeenten op weg zijn als het gaat om snelheid van dienstverlening, professionaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid. Alle gemeenten zouden dit daarom moeten invoeren.

De top tien van onderwerpen wordt gecompleteerd met:
• Dring winkelleegstand terug en zorg voor een goede visie op detailhandel
• Schep ruimte voor bedrijven met voldoende vestigingslocaties en vitale bedrijventerreinen
• Reïntegratie zonder gedoe met goede zorg en begeleiding en geen verplichte social return
• Maak werk van zorg door gebruik te maken van de expertise van zorgaanbieders
• Besteed goed uit en aan, en betaal rekeningen op tijd
• Veilig ondernemen voor en met het bedrijfsleven. Geef KVO-B een prominente plek
• BIZ is beter: van, voor en door ondernemers. Voorkom wildgroei ondernemersfondsen
Alle punten zijn na te lezen op de site www.lokalegroeiagenda.nl.

MKB-Nederland/Midden en VNO-NCW Midden zullen de komende maanden gebruiken om op verschillende manieren hun stem te laten horen bij lokale politieke partijen. Uiteraard komen daarbij ook plaatselijke thema’s aan bod. Zodat ondernemers op 19 maart 2014 kunnen kiezen voor een partij die het ondernemersbelang hoog houdt.

Het volledige persbericht kunt u hier nalezen

zaterdag 5 oktober 2013

Aansprakelijkheidsregeling disproportioneel?

Een ondernemer die deelneemt aan zo’n procedure en vindt dat de aanbestedingsregels niet goed zijn toegepast of dat hij onheus is behandeld, kan daarover een klacht indienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Recent heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts haar eerste inhoudelijke advies gepubliceerd.

De klacht

De aanbestedende dienst heeft in een aanbestedingsprocedure de aansprakelijkheidsclausules van de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC) vervangen door haar eigen Algemene Inkoopvoorwaarden, die eveneens in een aansprakelijkheidsregeling voorzien. Die regeling is ten behoeve van de onderhavige aanbesteding aangepast, waardoor de aansprakelijkheid van de vervoerder werd uitgebreid.

De potentiële inschrijver (een vervoerder) dient een klacht in die er op neer komt dat de wijze waarop de aanbestedende dienst in haar (gewijzigde) Algemene Inkoopvoorwaarden de aansprakelijkheid van de vervoerder heeft geregeld, als disproportioneel moet worden beschouwd gelet op het bepaalde in voorschrift 3.9 D lid 2 van de Gids Proportionaliteit (gebruikelijke voorwaarden in de branche).

De aanbestedende dienst meent dat afwijking gerechtvaardigd is, nu een deel van de dagelijks te vervoeren goederen, goederen betreft die kostbaar en waardevol zijn en die voor de continuïteit van het primaire proces binnen de aanbestedende dienst zeer belangrijk zijn. Bij schade aan, verlies van of vertraagde levering van met name deze laatste categorie goederen, komen de belangen van de aanbestedende dienst in het geding. De aanbestedende dienst acht die aansprakelijkheid daarenboven ook goed verzekerbaar.

Oordeel Commissie

De Commissie is van oordeel dat in de inkoopvoorwaarden de aansprakelijkheid (voor directe schade) van de vervoerder in omvang weliswaar is gelimiteerd, maar dat die limitering gelet op het bepaalde in voorschrift 3.9 D lid 2 van de Gids Proportionaliteit niet proportioneel is.

In de eerste plaats is die regeling niet proportioneel, omdat zij sterk afwijkt van de in de branche gebruikelijke regeling zoals die is opgenomen in de AVC.

In de tweede plaats is zij niet proportioneel, omdat het maximale directe schaderisico dat de aanbestedende dienst naar eigen zeggen per gebeurtenis zal lopen – namelijk: € 100.000,- – aanzienlijk geringer is dan het bedrag waartoe zij in het (gewijzigde) aansprakelijkheidsartikel van haar Algemene Inkoopvoorwaarden de omvang van de aansprakelijkheid van de vervoerder heeft gelimiteerd. (nl € 1.500.000,-)

Advies Commissie
De Commissie geeft de aanbestedende dienst in overweging om de aansprakelijkheid van de vervoerder in de Overeenkomst integraal te regelen conform de algemene vervoersvoorwaarden en 
om, voor zover de aanbestedende dienst van mening is dat zij goede gronden heeft om voor wat betreft de omvang van de eventuele schadevergoedingsplicht van de vervoerder af te wijken van de regeling in de algemene vervoersvoorwaarden, te opteren voor een regeling die niet alleen is afgestemd op de omvang van de directe schade die de aanbestedende dienst daadwerkelijk zal lijden wanneer de vervoerder een verplichting uit de vervoersovereenkomst niet nakomt, maar die ook aansluit op de in de branche gebruikelijke verzekeringsmogelijkheden.


vrijdag 4 oktober 2013

Gastblog: hoe u vermogensinkomensbijtelling zorgkosten kunt beperken

Schrader Advocaten nodigt elke maand een gast(e) uit om een onderwerp te delen. Deze bijdrage wordt dan op ons blog geplaatst en krijgt een plek in onze nieuwsbrief. We vinden het namelijk leuk om een podium te bieden voor mensen die iets te vertellen hebben. Buiten ons eigen vakgebied om. De onderwerpen die aan de orde komen hebben dus ook niet altijd (direct) betrekking op onze rechtsgebieden (bouw- en arbeidsrecht). 

Vermogensinkomensbijtelling zorgkosten beperken

door mr. Berto Kremer, notaris

Vanaf dit jaar telt niet alleen uw inkomen mee bij de bepaling hoeveel geld u zelf moet bijdragen voor uw AWBZ-zorg, zoals opname in een zorginstelling, ook uw vermogen wordt daarbij betrokken. Gaan we terug naar de tijd waarin het gevreesde “eigen huis opeten” gold? De eigen woning valt in box 1, de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait hebben wel invloed op de hoogte van uw inkomen. Dus indirect is uw eigen woning wel van invloed op de eigen bijdrage. Voor de vaststelling van de eigen bijdrage wordt er 12% van uw spaargeld en rente-inkomsten bij uw inkomen opgeteld. Met een laag inkomen en veel spaargeld pakt uw eigen bijdrage hoger uit en heeft u voor betaling daarvan een deel van uw spaargeld nodig. Wat kunt u doen om de pijn te verzachten?

Het is zinvol om na te gaan of in uw testament is geregeld dat uw kinderen na overlijden van een van de ouders hun erfdeel kunnen opeisen in het geval de langstlevende ouder wordt opgenomen in een zorginstelling. Als de kinderen in die situatie inderdaad hun erfdeel opeisen, wordt het vermogen van de langstlevende ouder kleiner en is er minder bijdrage verschuldigd.


Met een testament kunt u vermogen doorgeven aan uw kinderen. Ook dat is een manier om minder vermogen over te houden en bij opname in een zorginstelling minder eigen geld bij te dragen. Het vermogen blijft daarmee wel in de familie.

Tot slot, u kunt ook schenkingen aan uw kinderen doen. Daarmee wordt uw vermogen ook kleiner. Bovendien kunt u er met een goed schenkingsplan voor zorgen dat uw kinderen dan ook geen schenkbelasting over deze bedragen hoeven te betalen.


De komende vijftien maanden, van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een speciale schenkingsvrijstelling van € 100.000. Voorwaarde is wel dat het geschonken bedrag wordt gebruikt voor de eigen woning of aflossing van eigen woningschuld. 


Het geschonken bedrag is vrijgesteld van schenkbelasting als het bedrag wordt gebruikt voor:

1. verwerving, verbetering of onderhoud van een eigen woning en/of 
2. afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming en /of 
3. aflossing van een eigenwoningschuld of een restschuld. 

De vrijstelling voor deze verhoogde schenking geldt voor iedereen en is niet beperkt tot de relatie ouder-kind. Evenmin geldt een leeftijdsbeperking. Als een kind al van zijn of haar ouder de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 heeft ontvangen, dan komt dit bedrag in mindering op de nieuwe vrijstelling. 


Mr. Berto Kremer is notaris in Oldebroek en Wezep. Wilt u meer weten over de vermogensinkomensbijtelling en uw mogelijkheden om de pijn te verzachten of het doen van schenkingen, Notariaat Kremer kan u daarin goed en duidelijk advies geven. Kantoor Oldebroek: Beeklaan 10, 8096 AM Oldebroek, tel: (0525) 63 13 35
Kantoor Wezep: Stationsweg 87A, 8091 AC Wezep, tel: (038) 376 00 80 Email: info@notariaatkremer.nl      Website: www.notariaatkremer.nl 

maandag 23 september 2013

Kennissessie Bouwcompleet 2013: Voorkomen is beter

Als ondernemer maakt u veel mee. Vaak zijn het leuke, inspirerende zaken en daar gaat uw aandacht natuurlijk dan ook naar uit. Maar soms loopt u ook tegen problemen aan. Problemen, waar u niet op zit te wachten en die wellicht eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden. Hoe? Dat leert u tijdens onze kennissessie:

Voorkomen is beter dan genezen

Tijdens de vakbeurs Bouw Compleet 2013 in Hardenberg verzorgen advocaat Yvonne Schrader van Schrader Advocaten, Francine Meijerink van BoitenMeijerink Gerechtsdeurwaarders en Henk Buitenhuis van de Care Group voor u een boeiende een leerzame kennissessie. Tijdens deze sessie besteden zij aandacht aan de meest voorkomende problemen die u geld kosten: wanbetalers en zieke werknemers. En natuurlijk geven zij u tips en trucs om deze problemen te voorkomen.


Wanbetalers

Goede algemene voorwaarden kunnen veel (betalings)problemen voorkomen. Hierin kunt u bijvoorbeeld opnemen dat u eigenaar blijft van de geleverde goederen zolang deze nog niet zijn betaald (eigendomsvoorbehoud). Of dat de afnemer incassokosten verschuldigd is als hij niet op tijd betaalt. U moet de algemene voorwaarden wel tijdig aan de klant overhandigen, anders gelden ze niet. Yvonne Schrader vertelt u meer over dit onderwerp.

Uw klanten zullen het al snel merken als u uw debiteurenbeheer niet goed op orde hebt. Zij zijn in dat geval ook minder gemotiveerd om uw facturen snel te betalen. Maak daarom werk van goed debiteurenbeheer. Het kan zijn dat u er zelf geen tijd voor hebt om late betalers aan te manen. Of dat u gewoon niet goed bent in het schriftelijk of telefonisch benaderen van uw klanten. Besteed dit dan uit aan iemand binnen uw organisatie of extern. Het moet hierbij gaan om iemand die zowel mondeling als schriftelijk goed kan communiceren en desnoods harde afspraken met klanten kan maken. Francine Meijerink vertelt u over het nut en de noodzaak van een goed debiteurenbeheer en geeft u tips om dit in uw organisatie op te nemen.

Verzuim


U heeft als organisatie te maken met zieke werknemers. Dit kan gaan om kort, frequent, grijs, middellang of langdurig verzuim. Net als u alles voor elkaar heeft, wordt u geconfronteerd met (langdurig) zieke medewerkers. Dit brengt veel kosten en regelwerk met zich mee. Henk Buitenhuis vertelt u onder meer over de verzuimanalyse. Dit gebeurt door onderzoek naar de organisatie, de arbeidsomstandigheden en het gedrag van de medewerkers rondom verzuim. Daarmee krijgt u grip op de wettelijke taak om regie te voeren over de verzuimbegeleiding. En kunt u het beste resultaat boeken, juist waar het gaat om een ‘vastgelopen’ traject. De Care Group is Arbouw gecertificeerd, een garantie om u optimaal te kunnen bijstaan.

Het belooft een leuke en boeiende middag te worden. Meld u nu alvast aan, want het aantal plaatsen is beperkt!

Waar?
Evenementenhal Hardenberg, zaal 2

Wanneer?
Woensdag 9 oktober 2013

Hoe laat?
Vanaf 15.00 tot 16.00 uur, vanaf
14.45 uur ontvangst met koffie.

Netwerkborrel
Vanaf 16.00 uur  is er gelegenheid om samen verder te praten, onder het genot van een drankje. 

De toegang is gratis! 

Aansluitend kunt u ook gratis de beurs bezoeken.

Aanmelden kan via alberts@schrader.nl, maar u mag op 9 oktober ook gewoon binnen komen lopen. We zien uit naar uw komst!

woensdag 18 september 2013

Sommatiebrief voldoende voor innen incassokosten

Voor het innen van de forfaitaire vergoeding voor buitengerechtelijke kosten bij de consument is een sommatiebrief en het verstrijken van de daarin genoemde (minimaal) 14 dagen betalingstermijn, voldoende. 

Volgens het Hof Arnhem Leeuwarden is voor de verschuldigdheid van incassokosten niet nodig, dat nadere incassohandelingen hebben plaatsgevonden.

Het volledige arrest is hier te lezen. 

Update 4 november 2014:

Prejudiciële vraag in zaak vergoeding incassokosten
Arnhem, 4-11-2013

De rechtbank heeft in een vonnis van 23 oktober 2013 geoordeeld dat er aanleiding is om de Hoge Raad een prejudiciële vraag te stellen. Het gaat in deze zaak om een vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van een consument.
De schuldeiser heeft alleen de wettelijke voorgeschreven aanmaning (art. 6:96 lid 6 BW) verzonden. Deze aanmaning wordt ook wel een 14-dagenbrief genoemd. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in een arrest van 17 september 2013 geoordeeld dat dit voldoende is voor toewijzing van een dergelijke vordering.

Rapport

Maar op 7 oktober 2013 hebben twee landelijke overlegorganen van rechters, het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) en het Landelijk Overleg van de Voorzitters van de Civiele sectoren van de Hoven (LOVC-hoven), ingestemd met een rapport getiteld BGK-Integraal. Dit rapport, opgemaakt door een werkgroep uit de rechterlijke macht, is een inventarisatie van de beoordeling van gevorderde buitengerechtelijke kosten.

In dat rapport wordt tot uitgangspunt genomen dat na het verzenden van de wettelijk voorgeschreven aanmaning nog minimaal één incassohandeling moet worden verricht om voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten in aanmerking te komen. De rechtbank is op grond hiervan van plan een prejudiciële vraag over de uitleg van art. 6:96 lid 6 BW te stellen.

Prejudiciële vraag

De vraag luidt: Dient art. 6:96 lid 6 BW te worden uitgelegd dat na het verzenden van de daarin genoemde veertiendagenbrief vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd, dus zonder dat de crediteur na het verzenden van die (14-dagen)brief nog een nadere incassohandeling verricht?


De schuldeiser wordt nu eerst, volgens de daarover in de wet opgenomen regels, in de gelegenheid gesteld om zich over dit voornemen uit te laten.

bron rechtspraak.nl

dinsdag 3 september 2013

maandag 2 september 2013

Kennissessie Bouw Compleet 2013: Voorkomen is beter dan genezen

Als ondernemer maakt u veel mee. Vaak zijn het leuke, inspirerende zaken en daar gaat uw aandacht natuurlijk dan ook naar uit. Maar soms loopt u ook tegen problemen aan. Problemen, waar u niet op zit te wachten en die wellicht eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden. Hoe? Dat leert u tijdens onze kennissessie:

Voorkomen is beter dan genezen

Tijdens de vakbeurs Bouw Compleet 2013 in Hardenberg verzorgen advocaat Yvonne Schrader van Schrader Advocaten, Francine Meijerink van BoitenMeijerink Gerechtsdeurwaarders en Henk Buitenhuis van de Care Group voor u een boeiende een leerzame kennissessie. Tijdens deze sessie besteden zij aandacht aan de meest voorkomende problemen die u geld kosten: wanbetalers en zieke werknemers. Een natuurlijk geven zij u tips en trucs om deze problemen te voorkomen.

Wanbetalers

Goede algemene voorwaarden kunnen veel (betalings)problemen voorkomen. Hierin kunt u bijvoorbeeld opnemen dat u eigenaar blijft van de geleverde goederen zolang deze nog niet zijn betaald (eigendomsvoorbehoud). Of dat de afnemer incassokosten verschuldigd is als hij niet op tijd betaalt. U moet de algemene voorwaarden wel tijdig aan de klant overhandigen, anders gelden ze niet. Yvonne Schrader vertelt u meer over dit onderwerp.

Uw klanten zullen het al snel merken als u uw debiteurenbeheer niet goed op orde hebt. Zij zijn in dat geval ook minder gemotiveerd om uw facturen snel te betalen. Maak daarom werk van goed debiteurenbeheer. Het kan zijn dat u er zelf geen tijd voor hebt om late betalers aan te manen. Of dat u gewoon niet goed bent in het schriftelijk of telefonisch benaderen van uw klanten. Besteed dit dan uit aan iemand binnen uw organisatie of extern. Het moet hierbij gaan om iemand die zowel mondeling als schriftelijk goed kan communiceren en desnoods harde afspraken met klanten kan maken. Francine Meijerink vertelt u over het nut en de noodzaak van een goed debiteurenbeheer en geeft u tips om dit in uw organisatie op te nemen.

Verzuim


U heeft als organisatie te maken met zieke werknemers. Dit kan gaan om kort, frequent, grijs, middellang of langdurig verzuim. Net als u alles voor elkaar heeft, wordt u geconfronteerd met (langdurig) zieke medewerkers. Dit brengt veel kosten en regelwerk met zich mee. Henk Buitenhuis vertelt u onder meer over de verzuimanalyse. Dit gebeurt door onderzoek naar de organisatie, de arbeidsomstandigheden en het gedrag van de medewerkers rondom verzuim. Daarmee krijgt u grip op de wettelijke taak om regie te voeren over de verzuimbegeleiding. En kunt u het beste resultaat boeken, juist waar het gaat om een ‘vastgelopen’ traject. De Care Group is Arbouw gecertificeerd, een garantie om u optimaal te kunnen staan.

Het belooft een leuke en boeiende middag te worden. Meld u nu alvast aan, want het aantal plaatsen is beperkt!

Waar?
Evenementenhal Hardenberg, zaal 2

Wanneer?
Woensdag 9 oktober 2013

Hoe laat?
Vanaf 15.00 tot 16.00 uur (welkom
 vanaf 14.45 uur).

Netwerkborrel
Vanaf 16.00 uur  is er gelegenheid om samen verder te praten onder het genot van een drankje. 

De toegang is gratis! 

Aansluitend kunt u gratis de beurs bezoeken.

Aanmelden kan via alberts@schrader.nl, maar u mag op 9 oktober ook gewoon binnen komen lopen. We zien uit naar uw komst!

maandag 26 augustus 2013

De beste tips voor wie weinig tijd heeft

Schrader Advocaten nodigt elke maand een gast(e) uit om een onderwerp te delen. Deze bijdrage wordt dan op ons blog geplaatst en krijgt een plek in onze nieuwsbrief. We vinden het namelijk leuk om een podium te bieden voor mensen die iets te vertellen hebben. Buiten ons eigen vakgebied om. De onderwerpen die aan de orde komen hebben dus ook niet altijd (direct) betrekking op onze rechtsgebieden (bouw- en arbeidsrecht). 

De beste tips voor wie weinig tijd heeft 

Door John Vrakking

Dagelijks krijg ik te maken met cursisten uit alle denkbare beroepen die kampen met hetzelfde. Ze hebben te veel te doen en te weinig tijd om het uit te voeren. In mijn training heb ik dan een hele dag om ze te leren hoe daarmee om te gaan. Deze korte column is daarvoor te kort, dus ik ga u een noodgreep leren. Het is Time-Management ‘quick and dirty’…

Soms lijken de bergen werk niet te overzien. Het lijkt dan ook het meest voor de hand te liggen om maar direct aan de slag te gaan. Hoe weet u dan waarmee het meest bereikt? Simpel: de meeste vooruitgang boekt u door even stil te staan.

1. Inventariseer al uw taken
Neem even rust en maak om te beginnen een ToDo-lijst of actielijst. Daarop moeten doe-dingen staan, taken die u kunt uitvoeren. Pas op dat u er geen projecten op zet: dat zijn containers vol taken, die eerst terugvertaald moeten worden naar behapbare brokken. Pas dan mogen die afzonderlijke taken op uw lijstje komen.

2. Filter uw lijstje 
Er is een groot verschil tussen ‘alle dingen die gedaan moeten worden’ en ‘uw takenlijst’. Zelfs als u een éénmanszaak heeft, staat nergens geschreven dat u alles zelf moet doen. Delegeer of besteed zaken uit waar u geen tijd voor heeft. Of waar iemand anders beter in is. 

3. Werk op papier
Probeer niet alles te onthouden, werk op papier. Uw hoofd is bedoeld om na te denken, niet om taken in op te bergen. Dingen die u probeert te onthouden zakken weg. U kunt ze niet reproduceren op het moment dat u ze nodig heeft. Om toch weer omhoog te borrelen op de meest onbruikbare momenten… Maak uw hoofd leeg en schrijf alles naar een papieren To-Do-list. Of gebruik uw telefoon of de takenlijst in Outlook op uw PC. 

4. Maak keuzes
Een ToDo-lijst geeft u zicht op de werkvoorraad, maar er gebeurt nog niets. Daarvoor zult u eerst keuzes moeten maken uit de taken op de lijst. U moet prioriteiten stellen. 
Ik ga er vanuit dat u druk bent en geen tijd heeft voor filosofisch Time-Management. Ik geef u daarom een quick-win oplossing. Stel u zelf de vraag: ‘wat kan ik vandaag doen dat onze bedrijfsdoelstellingen het meest vooruit helpt?’. Wees eerlijk!

5. Aan de gang
Neem één of twee taken van de lijst om vandaag af te werken. Blok in uw agenda voor elk daarvan anderhalf uur af. Ga er mee om alsof het afspraken zijn met een bezoeker: uw telefoons uit, uw email uit, geen binnenlopers. Zorg dat u ongestoord kunt werken. Werk daarna de opgehoopte vragen af en neem de volgende taak bij de kop. Wie op deze manier zorgt dat er tijd is om geconcerteerd te werken, kan steeds productieve spurtjes maken.

Ik hoop u met deze vijf tips het inzicht te hebben gegeven hoe u met minder moeite dichterbij werkelijke resultaten kunt komen. Succes!

John Vrakking is trainer, inspirator en spreker. Hij leert u meer uit uw tijd te halen in minder tijd. Hij geeft al bijna twintig jaar trainingen in time-, team- en strategisch management. Over Time-Management schrijft op managersonline.nl, in dagblad Tubantia en op www.johnvrakking.nl/timemanagement. E-mail: john@johnvrakking.nl

zaterdag 24 augustus 2013

Kredietcrisis geen onvoorziene omstandigheid

Een beroep op ‘onvoorziene omstandigheden’ wordt door de rechtspraak streng getoetst. Het uitgangspunt is immers, dat partijen trouw moeten zijn aan het gegeven woord. In diverse procedures wordt betoogd, dat de kredietcrisis deze strenge toets zou moeten kunnen doorstaan. De uitkomst dan zou moeten zijn, dat trouw aan het gegeven woord moet wijken en een overeenkomst gewijzigd of zelfs ontbonden kan worden. De rechtspraak heeft in diverse uitspraken de lijn uitgezet, dat de kredietcrisis in beginsel geen onvoorziene omstandigheid is. 

Ook de rechtbank Amsterdam was hiervan niet te overtuigen. Onderwerp van geschil was onder meer de verschuldigdheid van reserveringsvergoedingen door een projectontwikkelaar aan de gemeente Amsterdam. De projectontwikkelaar weigerde deze te betalen en stelde, dat de reserveringsvergoeding torenhoog was en een gunstige markt veronderstelde. De crisis raakte de ontwikkeling, afname en financiering van de door de gemeente in de overeenkomst voorgeschreven bebouwing in extreme mate, aldus de projectontwikkelaar.

Het beroep op onvoorziene omstandigheden van de projectontwikkelaar is door de rechtbank van tafel geveegd. De rechtbank overwoog, dat de projectontwikkelaar een ervaren en professionele speler op de vastgoedmarkt is en in die hoedanigheid is zij akkoord gegaan met de overeenkomst en alle voorwaarden. Bovendien heeft de overeenkomst naar zijn aard een speculatief karakter. De projectontwikkelaar heeft een risico genomen, want de markt kan altijd omslaan. De rechtbank oordeelde, dat de veranderde marktomstandigheden tengevolge van de crisis geheel voor rekening van de projectontwikkelaar komen. 

vrijdag 23 augustus 2013

Informatieavond ontslagrecht voor werknemers

Op donderdag 26 september 2013 organiseert Schrader Advocaat een gratis informatieavond “ontslagrecht”, speciaal bedoelt voor werknemers.

Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan. Hij moet daar een goede reden voor hebben en zich houden aan de regels uit het ontslagrecht. Maar wat zijn deze regels eigenlijk? Tijdens de informatieavond vertellen wij u uw rechten.

Het kabinet is van plan om het ontslagrecht te vereenvoudigen, zodat de arbeidsmarkt weer in beweging komt. Maar wat betekent dit voor u? 

Wij nodigen u van harte uit voor deze informatieavond. 

Waar       : Europaweg 9 in Heerde
Wanneer:  donderdag 26 september 2013 
Tijdstip    : vanaf 19.30 tot 21.00 uur

De toegang is gratis!

Aanmelden mag, maar hoeft niet, via e-mail: alberts@schrader.nl

We zien uit naar uw komst! 

vrijdag 5 juli 2013

Fijne vakantie!

Schrader Advocaten wenst iedereen een fijne vakantie!
Wij zijn ook in juli en augustus normaal bereikbaar.

vrijdag 28 juni 2013

Hoezo vertrouwen? Column van Bart Hendriks

Een groot deel van de BV Nederland lijdt op dit moment het meest van het lijden dat men vreest. Er zijn grote zorgen over de (nabije) toekomst en daarom zijn we allemaal, naar goed calvinistisch gebruik, in de zuinigheidsmodus geschoten.

Door Bart Hendriks [1]


Hierdoor krijgen we dus precies datgene wat we willen voorkomen. Onze branche lijdt inmiddels al wel serieus. De omvang van de ellende is enorm. Dit komt het vertrouwen in de nabije toekomst zeker niet ten goede.

Het gebrek aan vertrouwen is daarmee tegelijk de oorzaak en het gevolg van al deze problemen. In het boek van Stephen M.R. Covey met de titel The Speed of Trust neemt deze schrijver ons mee in de complexiteit van het onderwerp vertrouwen. Herstel gaat via de route: “Vertrouwen in jezelf” en dan via verschillende stappen naar uiteindelijk weer “maatschappelijk vertrouwen”. Zijn basisadvies start dus feitelijk met: Verbeter de wereld en begin bij jezelf.

Op dat punt is nog veel werk te doen. Ik zie momenteel namelijk erg veel zaken die gericht zijn op de korte termijn (het overleven) en die onze branche ver terugwerpen als het gaat om vertrouwen. Elke dag hoor ik weer nieuwe voorbeelden die ons verder het drijfzand in doen zakken en zeker niet bijdragen aan het zo gewenste vertrouwen. U wilt voorbeelden? Wat vindt u van gefikste faillissementen met wonderbaarlijke doorstarts, laakbaar betalingsgedrag naar zzp’ers/leveranciers/onderaannemers en gebrekkige betalingen aan medewerkers? Het gebeurt elke dag en het is onaanvaardbaar.

Overigens dragen veel opdrachtgevers evenmin bij aan het herwinnen van vertrouwen door oneigenlijk te profiteren van de huidige situatie. De tenderprocedures die zij volgen leiden alleen maar tot dumpprijzen (door mij op deze plek ooit kamikaze-offertes genoemd) waarop een inschrijver nooit fatsoenlijk kan functioneren.

We moeten ons beseffen dat we samen een geweldig vak hebben, dat een goede bijdrage kan leveren om de BV Nederland te onderhouden en klaar maakt voor de toekomst. Met dat beeld voor ogen heb ik er, ondanks alles, wel vertrouwen in!

[1] Bart Hendriks is Algemeen directeur van Hendriks Coppelmans Bouwgroep. Dit artikel is eerder gepubliceerd in Cobouw en is met goedkeuring van betrokkenen op onze website geplaatst. 

donderdag 27 juni 2013

De nieuwe Wet Bibob treedt op 1 juli in werking

De nieuwe wet Bibob (Bevordering Intergriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur) treedt in werking. De huidige wet wordt per 1 juli uitgebreid zodat onder andere vastgoedtransacties en huisjesmelkerij getoetst kunnen worden. Daarnaast zijn de administratieve lasten voor ondernemers verminderd en zorgt de wet ervoor dat overheden Bibob meer uniform uitvoeren. Tegelijkertijd hebben gemeenten meer ruimte gekregen om Bibob toe te passen naar hun lokale behoefte, doordat zij Bibob kunnen toepassen op iedere gemeentelijke vergunning. De wet Bibob voorkomt dat de overheid ongewenst meewerkt aan criminaliteit.

De Wet Bibob was al van toepassing op vergunningen voor evenementen, horeca, bordelen, coffeeshops, bouw en milieugunningen. Daar zijn nu bij gekomen: vergunningen voor kamerverhuurders, vastgoedtransacties van de (rijks)overheid, vergunningen voor strategische goederen (o.a. wapens) en kansspelexploitatievergunningen. In de nieuwe wet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheid en vrijheid om maatwerk in de toepassing te bevorderen. Doordat de lokale problematiek kan verschillen mogen zij zelf bepalen op welke gemeentelijke vergunningen zij Bibob willen toepassen.

Criminele organisaties maken soms misbruik van vergunningen, subsidies en aanbestedingen om zo illegaal verdiend geld wit te wassen. De Wet Bibob biedt bestuursorganen, zoals gemeenten, provincies en het Rijk, de mogelijkheid om criminele activiteiten aan te pakken. Zo kunnen bestuursorganen vergunningen, subsidies en aanbestedingen weigeren, wanneer blijkt dat achter de aanvraag een criminele activiteit schuil gaat. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het vermoeden bestaat dat de aanvrager of financiers met de vergunning geld gaan witwassen of er criminele feiten mee gaan plegen. Ook wordt onderzocht of er niet sprake is van een stroman-constructie.

Bestuursorganen kunnen met behulp van Bibob de achtergrond van een bedrijf of persoon laten onderzoeken. De uitvoering wordt verbeterd door het verminderen van de administratieve lasten voor zowel gemeente als aanvrager en meer uniformiteit in het proces. Daarnaast zullen RIEC’s (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) een actievere rol bij de toepassing van Bibob krijgen.

woensdag 26 juni 2013

Nieuwsbrief Schrader Advocaten juni 2013

Onze nieuwsbrief TerZake staat weer online. Hierin onder meer een bijdrage van estatecoach Monique Wijnhoven over uw huwelijkse voorwaarden en een verslag van ons bezoek aan de bijeenkomst Slim Energie Thuis, een ambitieuze samenwerking van overheid en (vak-)organisaties om in de provincie Overijssel 10.000 woningen energiezuinig te maken. 

dinsdag 25 juni 2013

Aandacht voor arbitrage

Het jaarverslag van de Raad van Arbitrage 2012 is verschenen. Hierin een interview met Gerard Meijer, hoogleraar arbitragerecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en partner bij NautaDutilh: “Arbitrage heeft in zijn algemeenheid grote voordelen boven geschillenbeslechting via de rechter. Dat komt onder andere doordat de complexiteit van allerlei processen in onze maatschappij fors is toegenomen. Dat geldt zeker voor de bouw. Ketens van betrokken partijen zijn langer en overschrijden ook steeds vaker nationale grenzen."

Het volledige interview staat in het jaarverslag Raad van Arbitrage voor de Bouw 2012.
Jaarverslag RvA 2012

maandag 24 juni 2013

NieuweWetten app

Als ondernemer tijdig weten wat er voor u verandert? Installeer dan de NieuweWetten app. Deze app attendeert u op wetswijzigingen en nieuwe regels. U krijgt een melding wanneer iets verandert dat voor u belangrijk is. Belastingzaken, personeel of verkoop? Kies zelf de onderwerpen die voor u relevant zijn. De app geeft u een melding op maat.

Via deze website kunt u de app downloaden: http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/app

Wat kunt u allemaal doen met deze app:


U kunt zelf aangeven van welke wetswijzigingen en nieuwe regels u op de hoogte gehouden wilt worden. Activeer de alertfunctie door één of meerdere onderwerpen uit het menu op 'aan' te zetten. U kunt ook bepalen wanneer u de meldingen wilt ontvangen. Kies 2 maanden, 1 maand en/of 1 week van tevoren. U kunt ook een alert krijgen op de ingangsdatum zelf.

Wetswijzigingen en nieuwe regels lezen

Navigeer via een onderwerp naar wetswijzigingen en nieuwe regels. Met de pijltjes of de veegbeweging kunt u tussen de wetswijzigingen en nieuwe regels navigeren. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de website van Antwoord voor bedrijven.


Welke wetswijzigingen en nieuwe regels vindt u in de app?

In de app vindt u wetswijzigingen en nieuwe regels die nog moeten ingaan. Ook vindt u wetswijzigingen en nieuwe regels die de laatste 6 maanden zijn ingegaan.
Informatie in uw digitale agenda

U kunt de wetswijzigingen en nieuwe regels die nog niet zijn ingegaan, direct in uw digitale agenda plaatsen. Gebruik hiervoor de knop agenda onder 'Deel dit' onderaan de pagina.
Informatie delen

U kunt de wetswijzigingen en nieuwe regels delen met anderen via Facebook, Twitter, LinkedIn of e-mail. Gebruik hiervoor de knoppen onder 'Deel dit' onderaan de pagina.


woensdag 19 juni 2013

Nieuwe rol arbiter bij grote bouwprojecten?

De Raad van Arbitrage (RvA) onderzoekt de mogelijkheden om arbiters te laten meelopen tijdens de uitvoering van grote bouwprojecten.

Zij kunnen bij dreigende conflicten tussen opdrachtgever en aannemer bindende uitspraken doen. Dat zegt voorzitter Klaas Mollema van de Raad van Arbitrage. Binnenkort start een aantal proefprojecten waarbij de nieuwe rol van de arbiter in de praktijk zal worden beproefd.


Cobouw, 19 juni 2013

dinsdag 18 juni 2013

Gastbloggers

Schrader Advocaten nodigt elke maand een gast(e) uit om een onderwerp te delen. Deze bijdrage wordt dan op ons blog geplaatst en krijgt een plek in onze nieuwsbrief. We vinden het namelijk leuk om een podium te bieden voor mensen die iets te vertellen hebben. Buiten ons eigen vakgebied om. De onderwerpen die aan de orde komen hebben dus ook niet altijd (direct) betrekking op onze rechtsgebieden (bouw- en arbeidsrecht). 

De eerste bijdrage is van mr. Monique M.J.M. Wijnhoven. Monique Wijnhoven is 15 jaar werkzaam geweest als kandidaat-notaris, met name op het gebied van het vastgoed. Zij houdt zich nu bezig met estate planning en afwikkeling van nalatenschappen. Zij heeft de leergang executele bij de NOVEX (Nederlandse Organisatie voor Executeurs) met goed gevolg afgerond en is nu lid van de NOVEX.

Ondernemers, let op uw huwelijk

Ondernemers, let op uw huwelijk!

Door mr. Monique M.J.M. Wijnhoven[1]

Wees gerust, ik gebruik deze "pakkende" kop niet om me met de liefdesrelatie tussen u en uw echtgenoten te gaan bemoeien maar wel om te wijzen op het belang van juiste, lees actuele huwelijksvoorwaarden voor ondernemers.

Stelt u zich kort de vraag hoe lang u al gehuwd bent, grote kans dat uw huwelijksvoorwaarden ook van dezelfde leeftijd zijn. Maar, lopen de huwelijksvoorwaarden nog wel in de pas met de ontwikkelingen die zich binnen uw huwelijk en binnen uw onderneming hebben plaatsgevonden? Stel, u heeft destijds bij het opstellen van de huwelijks voorwaarden een jaarlijkse verrekening van bepaalde inkomsten met uw echtgenote afgesproken. Heeft u zich als ondernemer/echtgenoot hieraan gehouden? Het antwoord op deze vraag kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij een echtscheiding.

Heeft u niet verrekend tijdens het huwelijk en had u dat wel moeten doen op grond van de huwelijks voorwaarden dan bestaat er een kans dat bij de echtscheiding alsnog verrekend moet worden. En dat kan een lastige aangelegenheid worden omdat achteraf door u als ondernemer bewezen moet worden welke zaken privé zijn en welke tot het ondernemingsvermogen behoren.

De Wet neemt namelijk tot uitgangspunt dat al het vermogen dat bij het einde van het huwelijk aanwezig is geacht wordt gemeenschappelijk te zijn, behoudens tegenbewijs. En dat moet u gaan leveren. Maar dat was niet wat u als ondernemer voor ogen stond toen u voorafgaand aan het huwelijk huwelijksvoorwaarden te laten opstellen.

Resultaat van het niet uitvoeren van een verrekenbeding kan zijn dat bij een eventuele echtscheiding de aanstaande ex-echtgenoot achterover leunt en afwacht of u als ondernemer slaagt in deze bewijslast. Zo niet, dan wordt al het vermogen bij einde van het huwelijk (inclusief het ondernemingsvermogen!) door de helft gedaan en gedeeld.

Let dus goed op uw huwelijk, eh, huwelijksvoorwaarden. En wijzig deze zonodig voordat het te laat is. Sinds 2012 is de procedure voor een dergelijke wijziging een stuk eenvoudiger. Een bezoek aan de notaris volstaat, voorafgaande goedkeuring van de rechtbank is zelden meer nodig.

[1] Monique Wijnhoven is 15 jaar werkzaam geweest als kandidaat notaris, met name op het gebied van het vastgoed. Zij houdt zich nu bezig met estate planning en afwikkeling van nalatenschappen. Zij heeft de leergang executele bij de NOVEX (Nederlandse Organisatie voor Executeurs) met goed gevolg afgerond en is nu lid van de NOVEX.
Wijnhoven EstateCoach, 0578-843925/0653878599, info@estatecoach.nl.

maandag 17 juni 2013

Commissie van Aanbestedingsexperts

Overheden en andere publiekrechtelijke organisaties, maar ook bepaalde overheidsbedrijven zijn verplicht hun inkoop te laten verlopen volgens aanbestedingsprocedures, zoals die geregeld zijn in de Aanbestedingswet 2012. Alleen klachten over aanbestedingen die na 1 april 2013 bekend gemaakt zijn kunnen aan de commissie worden voorgelegd.

Een ondernemer die deelneemt aan zo’n procedure en vindt dat de aanbestedingsregels niet goed zijn toegepast of dat hij onheus is behandeld, kan daarover een klacht indienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Omgekeerd kunnen aanbestedende organisaties klagen over het gedrag van deelnemende ondernemingen.

De Commissie van Aanbestedingsexperts onderzoekt of zij een bemiddelende rol kan spelen of brengt een niet-bindend advies uit aan betrokken partijen hoe de klacht opgelost zou kunnen worden.
De website van de Commissie van Aanbestedingsexperts vindt u hier: http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/

woensdag 12 juni 2013

‘Kwaliteit duizenden schoolgebouwen holt achteruit’

Van de tienduizend schoolgebouwen in Nederland in het basis- en speciaal onderwijs is tachtig procent sterk verouderd. Ook de kwaliteit van faciliteiten zoals verwarming en sanitair is vaak onvoldoende. Geld om de gebouwen te renoveren is er niet of onvoldoende.
Per 1 januari 2015 komt daar op zich enige verbetering in, zegt Gertjan van Midden van de PO Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs. “Het kabinet Rutte II heeft besloten om 256 miljoen euro uit het Gemeentefonds over te hevelen naar schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.”
Per jaar keert het Ministerie van Binnenlandse Zaken 1,66 miljard uit aan de gemeenten via het Gemeentefonds. Vijftien procent daarvan is bestemd voor de huisvesting van scholen. Maar Van Midden meldt: “Uit onderzoek blijkt dat het geld voor onderwijshuisvesting wordt uitgegeven aan andere zaken. En dat terwijl die 256 miljoen euro daarvoor wel is bestemd. Het kabinet heeft daarom besloten dat dit bedrag niet meer ten goede komt aan het Gemeentefonds, maar rechtstreeks naar het primair onderwijs gaat. Schoolbesturen kunnen daardoor straks zelf beschikken over extra financiële middelen.”

Geen afdoende oplossing

Van Midden noemt die maatregel een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Maar het is geen afdoende oplossing voor het probleem van verouderde schoolgebouwen, die een gemiddelde leeftijd hebben van 35 jaar. “Het probleem van achterstallig onderhoud van al die tienduizend scholen los je niet zomaar even op.“
“Om het totale scholenbestand te kunnen upgraden naar de huidige standaard is veel meer dan die 256 miljoen euro nodig. Wat er nu aan geld vrijkomt, geeft wel een goede aanzet om de verouderde onderwijshuisvesting aan te pakken. En daarmee gaat tegelijk ook een impuls uit richting de bouw”, zo weet Van Midden. Ook brancheorganisatie Bouwend Nederland heeft bij herhaling benadrukt dat investeringen in scholenbouw goed voor Nederland en de bouw zijn.

Helemaal geen geld voor renovatie

“Per jaar bouwen we in Nederland zo’n honderd nieuwe scholen in het primair onderwijs. Een aantal dat door de economische crisis en bezuinigingen verder onder druk komt te staan. Voor levensduur verlengende renovatie van bestaande schoolgebouwen is nu helemaal geen geld. Met als gevolg dat de kwaliteit van oude schoolgebouwen steeds verder achteruit holt.”
“Als PO Raad begrijpen we dat de gemeentelijke budgetten sterk onder druk staan. En dat gemeenten vaak noodgedwongen op schoolhuisvesting bezuinigen”, zo stelt Van Midden. “Maar een positief signaal is het natuurlijk niet. Wij juichen het alleen maar toe dat er straks 256 miljoen euro naar de schoolbesturen gaat. Die kunnen daardoor zelf initiatieven nemen om iets aan de kwaliteit van de huisvesting te doen.”

Groot onderhoud aan buitenkant

Van Midden: “Naast die 256 miljoen euro wordt per 1 januari 2015 nog een bedrag uit het Gemeentefonds overgeheveld naar schoolbesturen in het primair onderwijs. Dit betreft het budget in het Gemeentefonds voor onderhoud aan het exterieur van schoolgebouwen.”
Basisscholen ontvangen tot nu toe voor het onderhoud van hun gebouw uit twee bronnen geld, legt Van Midden uit. “Voor het interieur krijgt het schoolbestuur geld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW. Maar voor groot onderhoud aan het exterieur zijn gemeenten verantwoordelijk. Met deze overheveling kunnen schoolbesturen straks zonder gemeentelijke bemoeienis onderhoudsprioriteiten stellen. De PO Raad vindt ook dit een goede zaak.”

bron: www.bouwendnederland.nl

dinsdag 11 juni 2013

Aanpak duurzaam GWW

Gisteren hebben diverse partijen de Green Deal gww ondertekend. Het doel van de Green Deal Duurzaam gww is om alle infrastructuur en gebiedsontwikkelingen duurzaam aan te pakken en uit te werken.

Alle bouwministers, waterschappen, ProRail en diverse provincies en gemeenten én relevante brancheverenigingen in de bouw zetten hun handtekening om die ambitie waar te maken. Voor dit jaar verbinden de opdrachtgevers zich aan minimaal dertig pilots om het optimum te zoeken tussen ‘people, planet en profit’.

Opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied en Defensie beloven standaard te kiezen voor een duurzame aanpak bij de aanleg van nieuwe wegen en bij gebiedsontwikkeling. Het ambitieweb, omgevingswijzer, DuboCalc en CO2-prestatieladder zijn de instrumenten waarmee partijen zichzelf dwingen in een vroeg stadium na te denken over duurzaamheid en de benodigde partijen bij elkaar te krijgen.

www.aanpakduurzaamgww.nl


Voor deze aanpak stellen wij pa
ssende contracten op! 

Belt u ons voor advies: 0578 - 6310 47 

donderdag 6 juni 2013

Onrechtmatige daad overheidsorgaan

Het Waterschap handelt onrechtmatig door na een afgeronde aanbestedingsprocedure een derde partij achteraf partij te laten zijn aan de raamovereenkomst, aldus de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg.

De casus:

A, B en C BV zijn omstreeks december 2011 een raamovereenkomst aangegaan met het Waterschapsbedrijf Limburg (hierna: WBL) met als onderwerp “onderhoud en renovatie rioolgemalen”. Deze raamovereenkomst is tot stand gekomen tussen partijen na het houden van een openbare Europese aanbesteding in de zin van het besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten. Het doel van de aanbesteding was dat WBL drie aannemers zou selecteren, aan wie gedurende de looptijd van de raamovereenkomst werkzaamheden betreffen het groot onderhoud aan en de renovatie van rioolgemalen zou worden aangeboden. Als er sprake zou zijn van een opdracht met een belang groter dan € 25.000,00 zou WBL aan ieder van de deelnemers een nadere offerte vragen, die dan onderling met elkaar zouden worden vergeleken, op basis van vooraf geformuleerde gunningscriteria (laagste prijs). Uiteindelijk zou een opdracht dan aan één van de drie deelnemers kunnen worden gegund. 

In november 2012 is C BV in staat van faillissement verklaard. Er is sprake van een doorstart na faillissement. Daartoe is een zogenaamde nieuwe C BV. WBL heeft aangegeven dat zij de “nieuwe” C BV in de raamovereenkomst wil accepteren. A en B hebben daartegen bezwaar gemaakt. 

Het geschil 

A en B vorderen samengevat WBL te bevelen dat het werk dat opgedragen moet/gaat worden in het kader van de raamovereenkomst op te dragen aan ofwel A ofwel B na daartoe uitgebrachte offerte. Tevens vorderen A en B WBL te verbieden dat het werk dat opgedragen moet/gaat worden in het kader van de raamovereenkomst op te dragen aan derden, waaronder de “nieuwe” C BV op straffe van een dwangsom. 

Oordeel 

Allereerst geeft de voorzieningenrechter aan dat het aanbestedingsrecht wordt gekenmerkt als strikt formeel, met als doel inschrijvers in de gelegenheid te stellen op een onderlinge gelijke en voor hem transparante wijze te laten meedingen naar een overheidsopdracht. 

In casu is weliswaar de aanbestedingsprocedure inmiddels beëindigd, maar de raamovereenkomst kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet geheel los worden gezien van de aanbestedingsprocedure. Immers, de document van de raamovereenkomst, waaronder de aanbestedingsleidraad, maken deel uit van de raamovereenkomst. A en B mochten ten tijde van het tot stand komen van de raamovereenkomst er in redelijkheid vanuit gaan dat alleen partijen die de aanbestedingsprocedure hadden doorlopen en voldeden aan de minimumvereisten, zoals onder meer vermeld in de aanbestedingsleidraad, mochten toetreden tot de raamovereenkomst. A en B mochten er dus vanuit gaan dat al hun concurrenten op een gelijke en transparante manier door WBL worden beoordeeld en behandeld.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter handelt WBL ten opzichte van A en B onrechtmatig en onzorgvuldig, indien zij toestaat dat een derde partij (in casu de “nieuwe” C BV) achteraf partij wordt bij de raamovereenkomst waarbij ook nog eens zou gelden dat een aantal minimumvereisten waaraan A en B moesten voldoen niet gelden ten aanzien van die derde. Het staat vast dat de nieuwe C niet heeft meegedaan aan de aanbestedingsprocedure en ook niet kan voldoen aan alle aanbestedingsvoorwaarden. Denk hierbij aan de minimumvereisten voor wat betreft financiële en economische draagkracht. Hierdoor wordt de nieuwe C als concurrent van A en B door WBL bevoordeeld. In ieder geval heeft de “nieuwe” C niet de kosten hoeven te dragen van het doorlopen van de aanbestedingsprocedure. 

Indien een dergelijke handelswijze door een overheidsorgaan zou worden toegestaan zouden het gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel, volstrekt zinloos zijn. Samenvattend komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat de vorderingen van A en B derhalve worden toegewezen, behoudens de gevorderde dwangsom. 


dinsdag 4 juni 2013

Samenwerken en duurzaam: kansen voor de bouw

Op maandag 3 juni waren wij aanwezig bij een bijeenkomst in het PEC stadion in Zwolle voor ondernemers in de bouwsector, met als thema “Slim Energie Thuis”. Provincie Overijssel, 24 gemeenten, Bouwend Nederland, Uneto-VNI en Syntens werken nauw samen om tot en met 2015 de ambitieuze doelstelling te realiseren om 10.000 woningen in Overijssel energiezuinig te maken. 

Om deze doelstelling te realiseren heeft de Provincie Overijssel verschillende regelingen in leven geroepen. Onder meer voor particulieren geldt:

1. Woningbezitters kunnen tot 900 euro terug krijgen op energiebesparende maatregelen
2. Een duurzaamheidslening tot 20.000 euro voor onder meer het plaatsen van pelletkachels, zonnepanelen, zonneboliers en sedumdaken.

Daarnaast hebben 25 woningcoöperaties een overeenkomst om de komende jaren de huurwoningen energie zuiniger te maken. Veel gemeenten in Overijssel hebben een energie loket ingericht waar de consument heen kan met vragen.

Wat ons aansprak is, dat er nadrukkelijk een beroep gedaan werd op de uitvoerende bedrijven. De ondernemers in de bouwsector. Het project Slim Energie Thuis gaat namelijk niet alleen maar om beetje “groen”, maar om duurzaamheid en toekomstbestendig maken van de bedrijven. Door andere vormen van samenwerking, nieuwe markten creëren en een andere aanpak wordt werk ontsloten en kansen voor de toekomst gerealiseerd. Uitvoerende bedrijven krijgen ondersteuning van de provincie, syntens en de gemeenten. 

Gedeputeerde Theo Rietkerk van de Provincie Gelderland noemde zelfs een verwachte omzet van 100 miljoen euro. Dit project wordt als pilot gezien voor andere provincies in Nederland. Ook kleinere bedrijven komen in aanmerking. Als er maar samengewerkt wordt. Samenwerken om uiteindelijk te klant tevreden te krijgen, zodat deze , aldus gedeputeerde Theo Rietkerk, “een comfortabele energie rekening krijgt”.

Kortom, een kans voor de bouwondernemers en installateurs in Overijssel! 

Besluit u samen te gaan werken, denk dan wel even aan de onderliggende contracten. Zodat ieders verantwoordelijkheid duidelijk is. Deze contracten kunnen wij voor u opstellen of we kunnen van al opgestelde contacten een korte review doen. Wij beloven dat ook duurzaam te doen! 

Het sfeerverslag in film (3 juni, Zwolle) staat online. Op Vimeo en YouTube.

dinsdag 28 mei 2013

Executeren woning kan misbruik van recht opleveren

Een bank kan niet zonder meer gebruik maken van het recht een woning in het openbaar te veilen omdat een klant een achterstand heeft in het aflossen van zijn hypotheek. Dat blijkt uit een recent vonnis van de rechtbank in Amsterdam.

Volgens de voorzieningenrechter maakt de bank onder de gegeven omstandigheden misbruik van recht door thans tot openbare verkoop van de onroerende zaak over te gaan. De voorzieningenrechter heeft bij dit oordeel betrokken dat in deze tijd, waarin het economisch gezien niet goed gaat met Nederland en veel huizen, zoals ook het onderhavige, “onder water staan”, dat wil zeggen de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis, van een bank meer coulance mag worden verwacht dan in economisch goede tijden. Dit betekent dat een bank tot het uiterste dient te gaan voor zij het middel van een openbare veiling kiest en dat als het in redelijkheid nog mogelijk lijkt dat door middel van een regeling een grote restschuld kan worden voorkomen, daarvoor moet worden gekozen.

In de betreffende zaak dreigde een man te blijven zitten met restschuld van zeker 50.000 euro door de gedwongen verkoop van zijn woning, terwijl de totale schuld aan zijn bank ongeveer 15.000 euro bedroeg. Een schuld die te overzien is, vond de rechter.

De man was naar de rechter gestapt om de veiling te voorkomen en kreeg gelijk. Ook omdat hij inmiddels zijn schuld aan de vereniging van eigenaren had betaald en had voldaan aan een andere betalingsvoorwaarde van de bank. Hij wist de rechter er bovendien van te overtuigen dat hij inmiddels extra inkomsten had om een regeling te treffen.maandag 27 mei 2013

Duurzaamheid: eerste woningen NiaNesto gebouwd

Het woningbouwproject van woningcorporatie Portaal, NiaNesto, is baanbrekend vanwege de invloed die huurders hebben op hun sociale huurwoning en het uitgangspunt om energienotaloze woningen te bouwen. 

NiaNesto is een jaar geleden gelanceerd. Na een spannende wedstrijd werden in de finale BVR-Groep, Alvon-Heembeton (BlueCasco), Klaassen Groep, Volker Wessels en Dura Vermeer uitgekozen om de eerste vijftig woningen te bouwen.

Portaal heeft nu van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) toestemming gekregen de NiaNesto woningen te ontwikkelen. Wie de eengezinswoningen in de Waalsprong gaat bouwen is nog niet bekend.

donderdag 23 mei 2013

Retentierecht prijsgegeven

Het retentierecht is een sterk wapen voor de aannemer. Maar voor het rechtsgeldig uitoefenen van het retentierecht dient aan een aantal vereisten te worden voldaan:

  • Er moet een opeisbare vordering zijn. Dit betekent dat de betalingstermijn van een of meer facturen dient te zijn verstreken. 
  • De aannemer moet de feitelijke macht uitoefenen. Ten aanzien van dit vereiste geldt dat voor het uitoefenen van de feitelijke macht, de aannemer houder van een bouwwerk of -plaats dient te zijn. De aannemer heeft deze feitelijke macht, indien ontruiming nodig is om het bouwwerk of bouwterrein weer in de macht van de opdrachtgever te brengen.  

Er is echter wel een risico dat de werking van het retentierecht verloren zal gaan. Dit is het geval indien de aannemer ongecontroleerd en onvoorwaardelijk derden toelaat op het terrein en/of er geen zorg voor draagt dat er bijvoorbeeld nog materieel en hekken aanwezig zijn op en om het werk. In een recente casus oordeelde de rechtbank, dat de aannemer door eigen nalaten de feitelijke macht heeft verloren en daarom geen beroep meer kan doen op het retentierecht. 

Tussen partijen is een aanneemovereenkomst gesloten voor de bouw van 12 appartementen. De aannemer heeft op 15 oktober 2012 de sloten van de bouwhekken om het bouwterrein en van de appartementen vervangen. Ook heeft de aannemer borden aangebracht waarop is aangegeven dat zij een beroep doet op haar retentierecht. Deze borden zijn dezelfde dag nog door de opdrachtgever verwijderd. Daarbij heeft de opdrachtgever op 16 oktober 2012 alle door de aannemer aangebrachte sloten laten vervangen. 

De aannemer vordert in kort geding betaling van de opdrachtgever en de veroordeling van de opdrachtgever om toe te staan, dat zij het retentierecht kan blijven uitoefenen. 

Tussen partijen is niet in geschil dat de aannemer op 15 oktober 2012 de sloten van de bouwhekken om het bouwterrein alsmede van de appartementen heeft vervangen en voorts borden heeft aangebracht waarop is aangegeven dat zij een beroep doet op haar retentierecht. Evenmin is in geschil dat de opdrachtgever deze borden slechts enkele uren later alweer heeft verwijderd en de volgende dag de door de aannemer aangebrachte sloten heeft vervangen. 

Onweersproken is dat de aannemer na 16 oktober 2012 tot aan de dagvaarding in deze zaak 6 maart 2013 geen enkele actie meer heeft ondernomen om het haar door de opdrachtgever (al dan niet rechtmatig) ontnomen retentierecht weer te doen herleven. Inmiddels is de feitelijke situatie aldus dat de opdrachtgever de bouwhekken en bouwketen heeft verwijderd, dat hij de appartementen heeft verkocht en de door hem aangebrachte sleutels van (een deel van) de appartementen heeft overgedragen aan de kopers. 

Bovendien heeft de aannemer feitelijk geaccepteerd dat de opdrachtgever min of meer als “gastheer” is opgetreden bij de ontvangst en rondleiding van de in eerste instantie door hem uitgenodigde deskundige op het terrein. 

Gelet op die omstandigheden, alsmede de zeer korte duur waarop de aannemer haar retentierecht heeft uitgeoefend, heeft de aannemer naar oordeel van de voorzieningenrechter haar bevoegdheid om het retentierecht uit te oefenen alsnog feitelijk prijsgegeven, waardoor het teniet is gegaan. De aannemer kan thans dus geen beroep meer doen op het retentierecht.  

Voor de nuances het volledig vonnis: LJN: BZ6006