woensdag 17 april 2013

Waarschuwen bij overschrijden richtprijs


Aannemer moet tijdig waarschuwen voor overschrijding richtprijs. Ook indien de opdrachtgever had moeten begrijpen dat de richtprijs met meer dan 10% overschreden zou worden. Hoofdregel in artikel 7.752 lid 2 BW biedt geen ruimte voor uitzondering. 

Casus 

Econsult en De Klinker behoren tot dezelfde groep ondernemingen (hierna: gezamenlijk Econsult c.s.). 
Econsult richt zich op de milieukundige begeleiding van de sanering en De Klinker voert de sanering uit. 
SMD heeft De Klinker omstreeks augustus 2003 opdracht gegeven een aantal bodemonderzoeken op haar perceel te verrichten in het kader van een door SMD voorgenomen bedrijfsverhuizing en daarmee samenhangende verkoop van haar perceel. In het kader van deze opdracht zijn twee rapportages tot stand gekomen. Hierna heeft De Klinker nog meer bodemonderzoeken uitgevoerd die hebben geresulteerd in andere rapportages. Tevens heeft De Klinker nog een plan van aanpak op gesteld. 

De Klinker heeft een offerte voor het uitvoeren van de milieukundige begeleiding van de sanering gezonden aan SMD. De saneringswerkzaamheden zijn vervolgens in 2008 aangevangen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is gebleken dat de verontreiniging omvangrijker is dan aanvankelijk werd gedacht. SMD heeft drie facturen van Econsult c.s. geweigerd te betalen. 

Bij de rechtbank hebben Econsult c.s. betaling van de facturen gevorderd van SMD.

Verweer

SMD voert onder meer aan, dat partijen in de offerte een vaste aannemingssom zijn overeengekomen. Als gevolg daarvan rustten op Econsult c.s. een waarschuwingsplicht voor meerwerk. Nu Econsult c.s. SMD niet hebben gewaarschuwd voor een overschrijding van deze aanneemsom, komt hun recht op vergoeding van het meerwerk te vervallen. 

Subsidiair voert SMD aan, dat moet worden uitgegaan van een richtprijs. De richtprijs mag maar met 10% overschreden worden, tenzij Econsult SMD heeft gewaarschuwd, wat zij niet heeft gedaan zodat Econsult c.s. de overschrijding niet in rekening mogen brengen, aldus SMD. 

Anderzijds betwisten Econsult c.s. dat is geoffreerd tegen een vaste aanneemsom. In de offertes wordt namelijk duidelijk vermeld dat wordt afgerekend op basis van regie. 

De rechtbank stelt vast dat er een overeenkomst op basis van regie is gesloten, en wijst de vorderingen aan Econsult toe.

Gerechtshof Arnhem 

SMD komt in beroep tegen dit vonnis. Het hof is van oordeel, dat de offerte voor de uitvoering van de sanering (en de offertes in samenhangen moeten worden gezien) weliswaar uitgaat van een regieopdracht, maar een duidelijke richting geeft over de prijs. Anders dan de rechtbank, komt het hof tot het oordeel dat er sprake van een richtprijs.  

Het hof oordeelt, dat de richtprijs zonder voorafgaande waarschuwing (artikel 7:752 lid 2 BW) met maximaal 10% mag worden overschreden, tenzij de aannemer (in dit verband Econsult c.s.) de opdrachtgever SMD zo tijdig mogelijk voor de waarschijnlijkheid van verdere overschrijding heeft gewaarschuwd om haar zo de gelegenheid te geven het werk alsnog te beperken of te vereenvoudigen.
Dat SMD, zoals Econsult c.s. aanvoeren, had moeten begrijpen dat de richtprijs met meer dan 10% zou worden overschreden, kan haar niet helpen. Artikel 7:752 lid 2 BW biedt geen ruimte voor deze uitzondering, aldus het hof Arnhem. 

LJN:BZ2018