donderdag 7 maart 2013

Aanbestedingswet 2013De Aanbestedingswet, die op 1 april 2013 in werking treedt, past de Europese regels toe op de Nederlandse situatie. De nieuwe aanbestedingswet moet leiden tot:
- meer concurrentie, doordat meer ondernemers kunnen inschrijven; 
- minder administratieve lasten;
- meer lijn in aanbestedingsprocedures;
- betere naleving van regels;
- betere besteding van belastinggeld;
- een eenvoudiger afhandeling van klachten. 

Hierna worden de belangrijkste elementen van de nieuwe Aanbestedingswet toegelicht. 

Beginsel van proportionaliteit 
In de Aanbestedingswet staat dat de eisen die bij een aanbesteding aan een ondernemer worden gesteld moeten in verhouding staan tot de opdracht. Dit kan betekenen dat een kleine ondernemer niet alle risico’s van een bouwproject hoeft te dragen als deze ondernemer zich niet kan verzekeringen tegen al deze risico’s. Het proportionaliteitsbeginsel wordt verder uitgewerkt in De Gids Proportionaliteit die in het Aanbestedingsbesluit als richtsnoer is aangewezen. 

Geen clustering van opdrachten
Opdrachten mogen in beginsel niet meer op zo’n manier worden geclusterd dat kleinere bedrijven geen kans meer maken. Een bedrijf met bijvoorbeeld 120 vestingen mag niet de schoonmaak van alle gebouwen bundelen in 1 aanbesteding. Daardoor maakt een kleinschoonmaakbedrijf namelijk voorbaat al geen kans meer. Besluit een aanbestedende dienst een opdracht toch te clusteren, dan mag dat alleen op basis van een goede motivering. 

Eigen verklaring
Ondernemers kunnen voortaan met een zogeheten eigen verklaring aangeven dat ze voldoen aan de gestelde eisen. Tot nu toe moesten alle deelnemers aan een aanbesteding originele bewijsstukken aanleveren wat veel tijd en moeite koste. Op basis van de Aanbestedingswet hoeft alleen de winnende ondernemer dat te doen. Deze eigen verklaring maakt het voor de ondernemers gemakkelijker om mee te doen aan een aanbesteding. 

Meer lijn in de aanbestedingsprocedures
Vooral bij opdrachten dat niet Europees worden aanbesteed, volgen aanbestedende diensten verschillende procedures. Dat leidt tot extra lasten voor bedrijven. De  Aanbestedingswet stelt daarom het gebruik van de Aanbestedingsreglement werken 2012 (ARW) verplicht voor opdrachten die niet Europees hoeven te worden aanbesteed. In de ARW is elke aanbestedingsprocedure helemaal uitgeschreven. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk hoe de aanbestedingsprocedures behoort te verlopen. 

Aanvullend beleid aanbestedingsregels
Voor leveringen en diensten gaan vanaf 1 april 2013 zogeheten richtsnoeren gelden. Het zijn aanvullingen op de Aanbestedingswet, die niet verplicht zijn. Ze zijn bedoeld om de praktijk van aanbesteden te verbeteren.

Commissie van Aanbestedingsexperts behandelt klachten
Ondernemers met klachten over aanbestedingen kunnen vanaf 1 april 2013 terecht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts die dan van start gaan. Ook aanbestedende diensten kunnen er een klacht indienen. De commissie kan bemiddelen en adviezen geven. Klachten kunnen op deze manier worden opgelost zonder dat een stap naar de rechter nodig is. 

Bron: www.rijksoverheid.nl