zaterdag 5 oktober 2013

Aansprakelijkheidsregeling disproportioneel?

Een ondernemer die deelneemt aan zo’n procedure en vindt dat de aanbestedingsregels niet goed zijn toegepast of dat hij onheus is behandeld, kan daarover een klacht indienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Recent heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts haar eerste inhoudelijke advies gepubliceerd.

De klacht

De aanbestedende dienst heeft in een aanbestedingsprocedure de aansprakelijkheidsclausules van de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC) vervangen door haar eigen Algemene Inkoopvoorwaarden, die eveneens in een aansprakelijkheidsregeling voorzien. Die regeling is ten behoeve van de onderhavige aanbesteding aangepast, waardoor de aansprakelijkheid van de vervoerder werd uitgebreid.

De potentiële inschrijver (een vervoerder) dient een klacht in die er op neer komt dat de wijze waarop de aanbestedende dienst in haar (gewijzigde) Algemene Inkoopvoorwaarden de aansprakelijkheid van de vervoerder heeft geregeld, als disproportioneel moet worden beschouwd gelet op het bepaalde in voorschrift 3.9 D lid 2 van de Gids Proportionaliteit (gebruikelijke voorwaarden in de branche).

De aanbestedende dienst meent dat afwijking gerechtvaardigd is, nu een deel van de dagelijks te vervoeren goederen, goederen betreft die kostbaar en waardevol zijn en die voor de continuïteit van het primaire proces binnen de aanbestedende dienst zeer belangrijk zijn. Bij schade aan, verlies van of vertraagde levering van met name deze laatste categorie goederen, komen de belangen van de aanbestedende dienst in het geding. De aanbestedende dienst acht die aansprakelijkheid daarenboven ook goed verzekerbaar.

Oordeel Commissie

De Commissie is van oordeel dat in de inkoopvoorwaarden de aansprakelijkheid (voor directe schade) van de vervoerder in omvang weliswaar is gelimiteerd, maar dat die limitering gelet op het bepaalde in voorschrift 3.9 D lid 2 van de Gids Proportionaliteit niet proportioneel is.

In de eerste plaats is die regeling niet proportioneel, omdat zij sterk afwijkt van de in de branche gebruikelijke regeling zoals die is opgenomen in de AVC.

In de tweede plaats is zij niet proportioneel, omdat het maximale directe schaderisico dat de aanbestedende dienst naar eigen zeggen per gebeurtenis zal lopen – namelijk: € 100.000,- – aanzienlijk geringer is dan het bedrag waartoe zij in het (gewijzigde) aansprakelijkheidsartikel van haar Algemene Inkoopvoorwaarden de omvang van de aansprakelijkheid van de vervoerder heeft gelimiteerd. (nl € 1.500.000,-)

Advies Commissie
De Commissie geeft de aanbestedende dienst in overweging om de aansprakelijkheid van de vervoerder in de Overeenkomst integraal te regelen conform de algemene vervoersvoorwaarden en 
om, voor zover de aanbestedende dienst van mening is dat zij goede gronden heeft om voor wat betreft de omvang van de eventuele schadevergoedingsplicht van de vervoerder af te wijken van de regeling in de algemene vervoersvoorwaarden, te opteren voor een regeling die niet alleen is afgestemd op de omvang van de directe schade die de aanbestedende dienst daadwerkelijk zal lijden wanneer de vervoerder een verplichting uit de vervoersovereenkomst niet nakomt, maar die ook aansluit op de in de branche gebruikelijke verzekeringsmogelijkheden.