donderdag 23 mei 2013

Nieuwe aanbestedingsregels


Schrader Advocaten adviseert en procedeert in aanbestedingskwesties. Enkele voorbeelden van onze dienstverlening:
  • Adviezen en procesvoering voor aanbestedende diensten met betrekking tot: wel of geen aanbestedingsplicht, mogelijkheden van het doorleggen van de aanbestedingsplicht, het risico-profiel als er niet wordt aanbesteed, toetsing aanbestedingsbeleid, toetsing aanbestedingsprocedures, toetsing heraanbesteding, etcetera.
  • Adviezen en procesvoering voor inschrijvers met betrekking tot: inschrijving, selectiecriteria, gunningscriteria, gunning, afwijzing, contracten, uitvoering opdracht, etcetera.

Het zal u niet zijn ontgaan dat recent nieuwe aanbestedingsregels van kracht zijn geworden. Ondernemers krijgen daardoor meer kans om overheidsopdrachten binnen te slepen. Wij willen u informeren over de belangrijkste aspecten in deze Aanbestedingswet. 

De maatregelen uit de Aanbestedingswet moeten leiden tot:
  • meer concurrentie, doordat meer ondernemers kunnen meedingen naar een overheidsopdracht;
  • minder administratieve lasten;
  • meer lijn in aanbestedingsprocedures;
  • betere naleving van de regels;
  • betere besteding van belastinggeld,
  • een eenvoudiger afhandeling van klachten.

De wet moet vooral zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en het midden- en kleinbedrijf betere kansen bieden op overheidsopdrachten.

Beginsel van proportionaliteit
De eisen die bij een aanbesteding aan een ondernemer worden gesteld moeten in verhouding staan tot de opdracht. Dat staat in de Aanbestedingswet. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een kleine ondernemer niet alle risico’s van een bouwproject hoeft te dragen, wanneer deze ondernemer zich onmogelijk kan verzekeren tegen al deze risico’s. De Gids Proportionaliteit werkt dit proportionaliteitsbeginsel verder uit en bevat praktische voorbeelden.

Geen clustering van opdrachten
Opdrachten mogen in principe niet meer op zo’n manier worden geclusterd dat kleinere bedrijven geen kans meer maken. Een bedrijf met bijvoorbeeld 120 vestigingen mag niet de schoonmaak van alle gebouwen bundelen in 1 aanbesteding. Daardoor maakt een klein schoonmaakbedrijf namelijk bij voorbaat al geen kans meer. Besluit een aanbestedende dienst een opdracht toch te clusteren? Dan mag dat alleen met een goede motivering.

Eigen verklaring
Ondernemers kunnen voortaan met een zogeheten eigen verklaring aangeven dat ze voldoen aan de gestelde eisen. Tot nu toe moesten alle deelnemers aan een aanbesteding originele bewijsstukken aanleveren; dat kost veel tijd en moeite. Op grond van de Aanbestedingswet hoeft alleen de winnende ondernemer dat te doen. Deze eigen verklaring maakt het voor ondernemers gemakkelijker om mee te doen aan een aanbesteding.

Meer lijn in aanbestedingsprocedures
Vooral bij opdrachten die niet Europees worden aanbesteed, volgden aanbestedende diensten voorheen verschillende procedures. Dat leidde tot extra lasten voor bedrijven. De Aanbestedingswet stelt daarom het gebruik van het Aanbestedingsreglement Werken 2012(ARW) verplicht. 

Commissie van Aanbestedingsexperts behandelt klachten
Ondernemers met klachten over aanbestedingen kunnen sinds 1 april 2013 terecht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Ook aanbestedende diensten kunnen er een klacht indienen. De commissie kan bemiddelen en/of (niet-bindende) adviezen geven. Op die manier kunnen klachten worden opgelost zonder dat de stap naar de rechter nodig is.

Voor meer specifieke vragen of advies over aanbestedingen, kunt u contact opnemen met mr. Yvonne Schrader. 

Bron: rijksoverheid.nl