dinsdag 21 mei 2013

Opleverweek, fatale termijn?


Geldt de opleverweek die in het overleg over de verbouwing is genoemd, als fatale termijn?

Natuursteen houdt zich bezig met het verwerken en het leggen van natuursteen. Ardesia houdt zich bezig met het leveren van natuursteen. In april 2009 hebben Ardesia en Natuursteen een schriftelijke raamovereenkomst gesloten voor een periode van een jaar, met het oog op opdrachten die Ardesia in die periode aan Natuursteen zou kunnen verstrekken. 

In januari 2010 heeft Ardesia van de familie X een opdracht gekregen tot het met natuursteen betegelen van vier badkamers, de hal, het toilet en utility. Voor het uitvoeren van het tegelwerk heeft Ardesia omstreeks de eerste helft van januari 2010 Natuursteen ingeschakeld. De familie X heeft Ardesia ook werkzaamheden opgedragen met betrekking tot de kelder, de haard en de gevel. Ook ten aanzien van die werkzaamheden heeft Ardesia Natuursteen als onderaannemer ingeschakeld.  

Voor de aanvang van het werk heeft tussen alle betrokken partijen een gesprek plaatsgevonden waarbij feitelijke afspraken over de uitvoering van het werk zijn gemaakt. 

Toen Natuursteen met haar werkzaamheden wilde aanvangen, bleek dat niet mogelijk om dat de vloeren niet, zoals afgesproken, egaal waren. Er werd vervolgens afgesproken dat Natuursteen de vloeren zelf zou egaliseren en die werkzaamheden als meerwerk zou factureren. Dit is ook gebeurd. 

Geschil

Op 15 juni 2010 heeft Natuursteen een factuur ontvangen van Ardesia ter hoogte van € 7.910,95. Ter onderbouwing van het gevorderde bedrag heeft Ardesia aangevoerd dat Natuursteen de werkzaamheden bij de familie X niet deugdelijk heeft verricht en niet tijdig heeft afgerond. Dit levert een tekortkoming van Natuursteen op en zij dient daarom de schade te vergoeden die Ardesia door deze tekortkoming geleden heeft. Ardesia heeft de werkzaamheden laten herstellen en afronden door een ander bedrijf.  

Natuursteen heeft vervolgens als verweer aangevoerd dat geen opleverdatum overeengekomen was, dat de door haar verrichte werkzaamheden deugdelijk zijn verricht en dat zij niet in de gelegenheid is gesteld om eventuele gebreken te herstellen en om haar werk af te maken, zodat zij niet in verzuim is geraakt. 

Hoger beroep

De rechtbank heeft de vordering van Ardesia in eerste aanleg afgewezen. Ardesia gaat vervolgens in hoger beroep tegen onder andere het oordeel van de rechtbank, dat niet is komen vast te staan dat tussen Ardesia en Natuursteen een fatale oplevertermijn is overeengekomen. 

Ardesia voert daarbij aan dat voorafgaand aan de aanvang van het werk een overleg heeft plaatsgevonden tussen alle betrokken partijen. Volgens Ardesia is in dit overleg overeengekomen, dat het werk zou worden opgeleverd in week 25 van 2010. Ardesia stelt dat dit termijn noodzakelijk was, omdat familie X nog voor de zomervakantie de woning wilde betrekken. 

Natuursteen heeft erkend, dat tussen de betrokken partijen een werkplanning is besproken, waarin een beoogde datum van oplevering was opgenomen. Volgens Natuursteen betrof dit echter geen fatale opleveringstermijn. Natuursteen heeft verder aangevoerd dat zij in de totale verbouwing van de woning van de familie X slechts een beperkte rol vervulde, waarbij zij pas met haar werkzaamheden kon aanvangen nadat andere betrokken partijen voorbereidende werkzaamheden naar behoren hadden verricht. Natuursteen stelt dat het voor haar bij deze stand van zaken onmogelijk was om zich te binden aan een fatale oplevertermijn. 
Natuursteen stelt zich dus op het standpunt dat tussen haar en Ardesia geen fatale opleveringstermijn is overeenkomen. Althans heeft volgens Natuursteen, het enkele verstrijken van die termijn niet tot gevolg dat zij zonder ingebrekestelling in verzuim is geraakt. De bij de planning besproken week van oplevering in de verhouding tussen Ardesia en Natuursteen heeft een “andere strekking”, namelijk slechts die van een streefdatum, waarbij partijen zich zouden inspannen om die datum te halen. 

Oordeel 
Het gerechtshof ´s Hertogenbosch stelt dat Natuursteen dit verweer terecht heeft voorgedragen en oordeelt dat bij deze stand van zaken de enkele omstandigheid dat Ardesia jegens de familie X de beoogde opleverdatum niet heeft gehaald, niet de gevolgtrekking kan worden verbonden dat Natuursteen, als onderaannemer, jegens Ardesia tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen. Het Hof bekrachtigt de beslissing van de rechtbank. 

LJN: CA0335